RÅ 1994 not 616

Ansökan av Betty P. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 616. Ansökan av Betty P. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 9 mars 1993 att avslå en ansökning från Betty P. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade henne enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att inom viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 15 juli 1994 avslog Utlänningsnämnden Betty P:s överklagande av verkets beslut. Utlänningsnämnden beslutade den 22 augusti 1994 samt den 2 september 1994 bl.a. att avslå förnyade ansökningar av Betty P. om uppehållstillstånd. - I ansökningen yrkade Betty P. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i de av Utlänningsnämnden avgjorda ärendena och förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick ske. Till stöd för resningsansökningen anförde Betty P. i huvudsak följande. Utlänningsnämnden hade lagt avgörande stor vikt vid det förhållandet att hon inte har varit sammanboende eller gift med sin pojkvän. I den delen var dock att märka att hon och hennes nuvarande make under mer än tre års tid hade haft ett stadigt och fast förhållande med varandra - vilket också fanns dokumenterat. Nämndens förfarande att lägga avgörande vikt vid förhållandet att hon och nuvarande maken inte hade varit sammanboende fick inte stöd av utlänningslagens bestämmelser om så kallad anknytning. Vidare hade en tjänsteman vid nämnden uttryckligen lovat att hon, tillsammans med en flyktinghandläggare och sin blivande make, skulle få tillfälle att sammanträffa med handläggande tjänsteman, innan nämnden meddelade beslut i ärendet. Något sådant sammanträffande hade inte initierats från nämndens sida. Det finns inte heller något beslut angående skälet till att så inte skett. - Regeringsrätten (1994-11-08, Dahlman, Werner, Lavin): Betty P. har inte visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-10-25, Grip)

*REGI

*INST