RÅ 1994 not 631

Ansökan av Slaheddine H. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 631. Ansökan av Slaheddine H. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog den 10 juni 1994 en ansökan av Slaheddine H. om uppehållstillstånd m.m. samt utvisade honom enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 10 oktober 1994 avslog Utlänningsnämnden överklagandet. Utlänningsnämnden avslog den 25 oktober och den 8 november 1994 nya ansökningar om uppehållstillstånd. - I ansökningen anhöll Slaheddine H. om resning samt yrkade att Regeringsrätten skulle förordna om inhibition. - Till stöd för sin ansökan åberopade Slaheddine H. bl.a. följande. Han var numera gift med Anneli H. Tillsammans hade de en dotter som var tre år. I det gemensamma hemmet fanns också hustruns son med en annan man, vilken son Slaheddine H. också behandlade som sitt eget barn. Barnen skulle komma att må psykiskt dåligt av att växa upp utan sin pappa. Dottern hade redan nu varit på besök hos Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Borlänge. Även hans hustru mådde psykiskt dåligt och hon hade bl.a. fått epileptiska anfall efter beslutet om utvisning. - Regeringsrätten (1994-11-16, Björne, Dahlman, Berglöf, Werner, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av resningsförfarandets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för resning inte kan anses föreligga om det inte i resningsmålet framgår att Utlänningsnämnden vid sin tillämpning av gällande bestämmelser i det enskilda fallet gått klart utöver vad som med hänsyn till omständigheterna framstår som rimligt. Utan en sådan restriktivitet vid tillämpningen av resningsinstitutet skulle detta komma att framstå som en överprövning av nära nog ordinär karaktär. - Utlänningsnämndens tillämpning av gällande bestämmelser i ärendet om uppehållstillstånd för sökanden innefattar inte sådan brist som enligt det anförda kan föranleda resning. Inte heller i övrigt har sökanden visat att någon omständighet föreligger som bör föranleda resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-11-02, Schön- Engqvist)

*REGI

*INST