RÅ 1994 not 635

Överklagande av Göran J. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 635. Överklagande av Göran J. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Göran J. begärde hos Polismyndigheten i Varberg att få en kopia av polisutredning gällande misstanke om brott mot livsmedelslagen mot Georg J. - Polismyndigheten (1994-02-09, Wretborn): Polismnyndigheten konstaterar att förundersökningen är slutbehandlad och därigenom är materialet i utredningen allmänna handlingar. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, helt eller delvis. - Polismyndigheten bedömer att de utredningshandlingar som avses med Er begäran i huvudsak är offentliga, varför Ni tillställes en kopia av förundersökningsmaterialet. Dock skall med hänvisning till 9 kap 17 § sekretesslagen (1980:100) vissa uppgifter i materialet vara sekretesskyddade (övermålade delar) med hänsyn till i utredningen hörda personers personliga förhållanden. - Göran J. överklagade beslutet och yrkade att få upplysning om vilka namngivna personer som förekom i polisutredningen gällande misstanke om brott mot livsmedelslagen mot Georg J. - Polismyndigheten ansåg att kammarrätten skulle fastställa det överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. De uppgifter som sekretessbelagts har gällt identitetsuppgifter på personer som hörts upplysningsvis i ärendet men som inte delgivits misstanke om brott. Vidare har namnuppgifter i en anonym anmälan utelämnats enär dessa personer inte i övrigt omnämnts i utredningen. Polismyndigheten ansåg, att det fanns skäl att anta att de personer som lämnat uppgifter eller i övrigt omnämnts i ärendet - utan att vara misstänkta - kunde lida skada eller men om deras identitet röjdes med hänsyn till att hörda personer tillägnat sig gods som härrörde från verksamhet som bedömdes som olaglig. - Kammarrätten tog del av polisutredningen. - Kammarrätten i Göteborg (1994-04-26, Kärrström, Nilsson, Thorell): Enligt 9 kap. 17 § första stycket sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. - De handlingar som Göran J. önskar ta del av ingår i en utredning som sedermera lett till fällande dom mot Georg J. De utgörs av en anonym anmälan mot Georg J. och två andra personer samt förhörsprotokoll avseende dels förhör med Georg J., dels vissa andra personer som hjälpt denne med slakten eller köpt slaktade djur av honom. Enligt 9 kap. 18 § andra stycket sekretesslagen upphör sekretessen för förundersökning att gälla, om uppgiften lämnas till domstol med anledning av åtal, såvida inte uppgiften uppenbarligen saknar betydelse i brottmålet. Det är enligt kammarrättens mening inte uppenbart att de uppgifter som förekommer i förhörsprotokollen saknat betydelse i brottmålet mot Georg J. Sekretess gäller således inte längre beträffande dessa handlingar. Beträffande den anonyma anmälan mot Georg J. och två andra personer föreligger enligt kammarrättens mening alltjämt sekretess enligt 9 kap. 17 § sekretesslagen och uppgifterna bör därför inte röjas för Göran J. - Med ändring av det överklagade beslutet förordnar kammarrätten att förhörsprotokollen i sin helhet skall överlämnas till Göran J. men avslår överklagandet beträffande den anonyma anmälan. - I Regeringsrätten överklagade Göran J. kammarrättens dom och begärde att få veta om han eller Evert J. fanns omnämnda i den anonyma anmälan. - Regeringsrätten (1994-11-21, Wahlgren, Tottie, Bouvin, B. Sjöberg, Rundqvist): Regeringsrätten, som anmärker att varken Göran J. eller Evert J. finns omnämnda i den anonyma anmälan, fastställer kammarrättens dom. (fd I 1994-11-01, Berendt)

*REGI

*INST