RÅ 1994 not 636

Ansökan av Danijel R, Danijela R. och Kristijan R. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m

Not 636. Ansökan av Danijel R, Danijela R. och Kristijan R. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 1 oktober 1993 att avslå ansökningar från sökandena om uppehållstillstånd m.m. och att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att återvända till Sverige under en tid av två år från beslutet utan tillstånd av verket. Sedan sökandena överklagat verkets beslut avslog Utlänningsnämnden genom beslut den 21 september 1994 överklagandena. I sitt beslut fann nämnden att sökandena inte var att betrakta som flyktingar eller krigsvägrare enligt 3 kap. 2 § resp. 3 § utlänningslagen och att det inte förelåg sådana omständigheter som avses i 3 kap. 1 § 2 eller 3 samma lag. Utlänningsnämnden fann att Danijela R. i och för sig omfattades av förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden men, att med hänsyn till att Danijel R. och Kristijan R. inte tilläts stanna i Sverige, hennes anknytning till hemlandet var av sådan art att särskilda skäl förelåg att inte bevilja henne uppehållstillstånd enligt nämnda förordning. Inte heller i övrigt fann nämnden skäl att bevilja sökandena uppehållstillstånd. - Sökandena yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden den 21 september 1994 avgjorda ärendet och förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick ske. - Till stöd för resningsansökningen anförde sökandena i huvudsak att Utlänningsnämndens beslut stred mot den nämnda förordningen om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden. - Regeringsrätten (1994-11-21, Palm, Bouvin, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I den typ av utlänningsärenden varom nu är fråga ankommer det i första hand på Utlänningsnämnden att utforma rättstillämpningen (se prop. 1991/92:30 s. 22-24). Av resningsförfarandets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för resning på grund av oriktig rättstillämpning inte kan anses föreligga om det inte i resningsmålet framgår att nämnden vid sin tillämpning av gällande bestämmelser i det enskilda fallet gått klart utöver vad som med hänsyn till omständigheterna framstår som rimligt. - Regeringsrätten finner inte att sökandena visat att Utlänningsnämnden tillämpat bestämmelserna i förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden på sådant sätt att det på grund härav skulle föreligga skäl för resning. Inte heller i övrigt har de visat att någon omständighet föreligger som bör föranleda resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-11-09, Karlsson)

*REGI

*INST