RÅ 1994 not 637

Avvisat (yrkande ang. inkomsttaxering ansågs böra prövas som extraordinära besvär) / Yrkande ang. inkomsttaxering ansågs böra prövas som extraordinära besvär (avvisat)

Not 637. Ansökan av Jan J. om resning i mål ang. inkomsttaxering. - Länsrätten i Gävleborgs län avgjorde genom dom den 26 maj 1994 mål angående Jan J:s inkomsttaxering 1990. I ansökan om resning yrkade Jan J. att taxeringen skulle ändras eftersom länsrätten dragit av det statliga räntebidraget två gånger. - Regeringsrätten (1994-11-21, Palm, Bouvin, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Frågan om nedsättning av Jan J:s inkomster bör i första hand prövas i den i 100 § taxeringslagen (1956:623) angivna ordningen. Eftersom hans taxeringar år 1990 har prövats av Länsrätten i Gävleborgs län, ankommer det, enligt 103 § nämnda lag, på Kammarrätten i Sundsvall att pröva hans i ansökningen framställda yrkande. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar resningsansökningen. - Regeringsrätten överlämnar Jan J:s ansökan till Kammarrätten i Sundsvall. (fd I 1994-11-09, Karlsson)

*REGI

*INST