RÅ 1994 not 650

Ansökan av Grzegorz W., Anna W. och deras två barn om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m

Not 650. Ansökan av Grzegorz W., Anna W. och deras två barn om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Sökandena är polska medborgare. Genom beslut den 30 juni 1993 avslog Statens Invandrarverk deras ansökan om uppehållstillstånd m.m. I samma beslut utvisade verket Grzegorz W. enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen (1989:529), varjämte Anna W. och barnen avvisades enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 samma lag. Vidare förbjöds sökandena att före den 1 juli 1995 återvända till Sverige utan tillstånd av verket. - Utlänningsnämnden avslog i beslut den 16 maj 1994 sökandenas överklagande. Samtidigt förbjöds sökandena att under en tid av två år från nämndens beslut återvända till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. Regeringsrätten avslog i beslut den 30 september 1994 en ansökan om resning. - Sökandena begärde i en förnyad ansökan resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. De yrkade att nämndens beslut skulle undanröjas och att åtgärder för verkställighet inte fick företas. De yrkade också allmän rättshjälp. Sökandena anförde att Invandrarverkets beslut saknade laga grund eftersom de vid tiden för detta inte befann sig i Sverige utan i Polen. Utlänningsnämndens beslut var därför att anse som en nullitet. De åberopade till stöd för sin ansökan ett beslut av regeringen. - Regeringsrätten (1994-11-25, Brink, Wadell, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I ärendet föreligger inte grund för resning. - Inte heller föreligger skäl att bevilja sökandena allmän rättshjälp. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och allmän rättshjälp. (fd III 1994-11-03, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST