RÅ 1994 not 657

Ansökan av Dinh S. om resning i mål om körkort

Not 657. Ansökan av Dinh S. om resning i mål om körkort. - Länsrätten i Uppsala län återkallade i beslut den 19 april 1994 Dinh S:s körkort och körkortstillstånd tills vidare eftersom det på sannolika skäl kunde antas att körkortet och körkortstillståndet slutligt skulle komma att återkallas enligt 16 § 1. och 20 § körkortslagen. Giltighetstiden för beslutet bestämdes till arton månader och löper ut den 4 oktober 1995. Dinh S. överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm som i beslut den 9 juni 1994 inte gjorde annan ändring i beslutet än att giltighetstiden för beslutet sattes ned till tolv månader. Giltighetstiden löper således ut den 4 april 1995. På besvär av Dinh S. beslutade Regeringsrätten den 8 juli 1994 att inte meddela prövningstillstånd. - Dinh S. ansökte om resning. Han ville att giltighetstiden för beslutet skulle sättas ned eftersom han hade stort behov av körkortet för att hjälpa sina föräldrar och syskon. - Regeringsrätten (1994-11-28, Brink, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte att Dinh S. visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-11-08, Rundqvist)

*REGI

*INST