RÅ 1994 not 658

Bifall (uppehållstillstånd m.m., nya omständigheter) / Uppehållstillstånd m.m., nya omständigheter (bifall)

Not 658. Ansökan av Nehat S., Teuta S. och deras två barn om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 24 februari 1993 att avslå ansökningar av Nehat S., Teuta S. och deras barn Daorsa S. och Medina S. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud för dem att utan tillstånd av Invandrarverket återvända till Sverige före den 1 mars 1995. I beslut den 11 oktober 1994 avslog Utlänningsnämnden deras överklaganden. - Sökandena yrkade att Regeringsrätten skulle förordna att ärendet åter skulle tas upp av Utlänningsnämnden och att vidare åtgärder för verkställighet av beslutet inte skulle äga rum. - Till stöd för sin talan anförde sökandena i huvudsak följande. Efter att ha erhållit utlåtandet från Sveriges ambassad i Belgrad hade de förklarat för Utlänningsnämnden att Nehat S. och Masar S. var släkt med varandra och att ambassadens uppgift om att så inte var fallet var felaktig. För att styrka släktbandet ingavs en "släkttavla" till nämnden. Sökandena utgick därefter från att släktskapet klargjorts. Sedan Utlänningsnämnden fattat sitt beslut hade införskaffats ytterligare utredning om släktskapet och varifrån uppgifterna kommit som ambassaden lämnat nämnden. Av denna utredning framgick att de uppgifter Utlänningsnämnden fått från ambassaden grundades på en undermålig utredning och att uppgifterna var felaktiga. Resning skulle således beviljas eftersom innehållet i den handling Utlänningsnämnden åberopat till stöd för sitt beslut varit felaktigt. Den utredning sökandena nu förebringade skulle ha lett till en annan utgång av ärendet. Vidare var det uppenbart att den rättstillämpning som låg till grund för beslutet stred mot lag. Ärendets handläggning hade dragit ut på tiden på grund av Utlänningsnämndens eget agerande vid kontroll av de uppgifter sökandena lämnat om släktskapet med Masar S. Sedan sökandena den 20 augusti 1993 lämnat uppgift om släktskapet med Masar S. hade de inte förrän de fick del av ambassadens utredning i juni 1994 känt till att nämnden företagit utredning om släktskapet. Sökandena hade därför inte haft möjlighet att påverka denna utredning utan dröjsmålet - förutom den tid om fyra månader som ambassaden tagit på sig för att besvara Utlänningsnämndens förfrågan - berodde enbart på nämndens eget agerande. - Regeringsrätten (1994-11-30, Björne, Dahlman, Berglöf, Werner, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Utlänningsnämnden har i sitt beslut den 11 oktober 1994 funnit att sådana särskilda skäl förelegat att uppehållstillstånd enligt förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden inte kan beviljas makarna S. och deras barn. De särskilda skälen har, enligt nämnden, varit att klagandena genom att åberopa Nehat S:s släktskap med Masar S. själva medverkat till att handläggningen av ärendet i väsentlig mån dragit ut på tiden. Nämnden har därvid med hänvisning till ett från svenska ambassaden i Belgrad i juni 1994 erhållet svar konstaterat att Nehat S. inte var släkt med Masar S. Den utredning i frågan om släktskap som Nehat S. förebragt i Utlänningsnämnden ger emellertid visst stöd för att sådant släktskap förelåg. I resningsmålet har förebragts ytterligare utredning om släktskap mellan Nehat S. och Masar S. På grund av det anförda finner Regeringsrätten att frågan om tillämpning av förordningen om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden bör prövas på nytt av Utlänningsnämnden. Resning bör därför beviljas.

- Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i det ärende varigenom Utlänningsnämnden avslagit sökandenas överklaganden samt visar ärendet åter till nämnden för ny prövning. I avvaktan på nytt beslut av Utlänningsnämnden får vidare åtgärd för verkställighet av beslutad avvisning av familjen S. inte företas. (fd II 1994-11-01, Sundberg)

*REGI

*INST