RÅ 1994 not 662

Ansökan av Predrag S. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m

Not 662. Ansökan av Predrag S. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 20 april 1994 att avslå en ansökan från Predrag S. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket; om inte Predrag S. visade att mottagandet kunde ske i ett annat land, skulle verkställigheten ske till hemlandet. Sedan Predrag S. överklagat verkets beslut avslog Utlänningsnämnden överklagandet genom beslut den 13 oktober 1994. Nämnden beslöt därvid att förlänga återreseförbudet till två år räknat från nämndens beslut. En förnyad ansökan om uppehållstillstånd avslogs av Utlänningsnämnden den 1 november 1994. - Predrag S. ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja Utlänningsnämndens beslut och bevilja honom uppehållstillstånd. Till stöd för sin ansökan åberopade han i huvudsak anknytning till en i Sverige bosatt kvinna. - Regeringsrätten (1994-12-01, Dahlman, Werner, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Predrag S. åberopat visar inte att det föreligger någon omständighet som bör föranleda resning. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 1994-11-22, Berendt)

*REGI

*INST