RÅ 1994 not 663

Ansökan av Musa A., Ajmone A. och deras sju barn om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m

Not 663. Ansökan av Musa A., Ajmone A. och deras sju barn om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog den 6 oktober 1993 ansökningar av Musa A., Ajmone A. samt deras barn om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 7 oktober 1994 avslog Utlänningsnämnden ett överklagande av familjen A. Utlänningsnämnden har den 25 oktober 1994 avslagit en ny ansökan om uppehållstillstånd. - Musa A. och Ajmone A. samt deras barn ansökte om resning. Musa A. ansökte även om allmän rättshjälp i målet. Till stöd för sina ansökningar anförde de bl.a. följande. I samband med att Musa A. kom till Sverige förevisade han sitt jugoslaviska körkort för polisen. Körkortet var giltigt till den 23 september 1993. Han innehade även ett internationellt körkort som var utfärdat den 14 augusti 1991 och gällande till den 14 augusti 1994. Körkortet var utfärdat i enlighet med bestämmelserna i Wienkonventionen från 1968. Av körkortet framgick inte att det var knutet till det jugoslaviska körkortet. Under tiden han vistats i Sverige hade han under bilkörningar blivit stoppad av polisen varvid denna hade låtit sig nöja med det internationella körkortet. Den 15 oktober 1993 ägde den körning rum som var föremål för Utlänningsnämndens bedömning.Han överskred vid detta tillfälle gällande hastighetsbestämmelser. Han mottog sedermera ett strafföreläggande och betalade också in böterna. Han talade inte svenska och var inte medveten om vad han undertecknade. Han trodde böterna endast avsåg hastighetsöverträdelsen. Han var ju övertygad om att han ägde rätt att köra bil eftersom han innehade ett giltigt internationellt körkort. Hade Utlänningsnämnden varit medveten om omständigheterna i samband med körningen och det internationella körkortet skulle han och hans familj ha beviljats uppehållstillstånd. - Regeringsrätten (1994-12-02, Wahlgren, Bouvin, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Musa A. och Ajmone A. samt deras barn anfört utgör inte skäl för resning. Inte heller föreligger skäl att bevilja rättshjälp i målet. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten avslår ansökningen om resning och ansökningen om allmän rättshjälp. (fd I 1994-11-22, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST