RÅ 1994 not 674

Ansökan av Hernan L. J. och Juana L. J. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 674. Ansökan av Hernan L. J. och Juana L. J. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 18 november 1993 att avslå en ansökan av Hernan L. J. och Juana L. J. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att före visst datum återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 16 september 1994 avslog Utlänningsnämnden överklagande av Hernan L. J. och Juana L. J. Sedan de gett in en ny ansökan om uppehållstillstånd m.m. till Utlänningsnämnden beslöt nämnden den 18 november 1994 att avslå ansökningen. - Hos Regeringsrätten yrkade Hernan L. J. och Juana L. J. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden den 18 november 1994 avgjorda ärendet och inhibera vidare verkställighetsåtgärder. - Till stöd för ansökningen anförde de i huvudsak följande. Utlänningsnämndens avslagsbeslut stred mot utlänningslagen och dess förarbeten avseende tolkningen av begreppet förföljelse. Vidare hade Utlänningsnämnden inte beaktat samtliga de omständigheter som anförts till grund för att bevilja dem uppehållstillstånd. Utlänningsnämndens beslut var felaktigt eftersom nämnden inte beaktat den familjeanknytning som åberopats. Beslutet stod i denna del inte i överensstämmelse med Sveriges bundenhet av Helsingforsavtalet beträffande återföreningar av familjer. - Regeringsrätten (1994-12-07, Dahlman, Werner, Lindstam): Hernan L. J. och Juana L. J. har inte visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-12-06, Sundberg)

*REGI

*INST