RÅ 1994 not 68

Not 68. Ansökan av Ishak A. om resning i mål om

inkomsttaxering 1990. - Taxeringsnämnden avvek från

Ishak A:s deklaration genom att skönsmässigt höja hans inkomst av rörelse till 200 000 kr mot deklarerade

66 322 kr. Nämnden fann härvid att Ishak A. ej på ett tillfredsställande sätt visat hur han under 1989 bestridit sina levnadskostnader då han erhållit 18 000 kr i

ränteinkomster, satt in 93 410 kr i rörelsen, erlagt 39 667 kr i fyllnadsinbetalning samt ökat sina redovisade tillgångar med 206 176 kr. Vid kontantberäkning hade ett underskott om 171 242 kr framkommit. - Lokala

skattemyndigheten påförde Ishak A. skattetillägg enligt 116 b § taxeringslagen. - Ishak A. överklagade taxeringen. Länsrätten i Stockholms län lämnade i dom den 4 juni 1992 överklagandet utan bifall. Sedan Ishak A. överklagat domen ändrade Kammarrätten i Stockholm genom dom den 8 september 1992 inte länsrättens dom. Regeringsrätten beslutade den 28 september 1993 att inte meddela prövningstillstånd med anledning av Ishak A:s överklagande av kammarrättens dom. - Ishak A. ansökte om resning och anförde att hans taxering grundade sig på en felaktig kontantberäkning. -

Regeringsrätten (1994-02-09, Wahlgren, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vid Regeringsrättens bedömning med anledning av Ishak A:s överklagande av kammarrättens dom har Regeringsrätten haft att beakta även sådana av Ishak A:s anförda omständigheter som kan utgöra skäl för resning, se 36 § första stycket 2.

förvaltningsprocesslagen (1971:291). Ishak A. har till stöd för sin ansökan om resning inte anfört andra omständigheter än som omfattats av hans överklagande av kammarrättens dom. Skäl för resning har inte visats föreligga. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen om resning. (fd II 1994-02-01, Håkansson)

*REGI

*INST