RÅ 1994 not 680

Beslut att inte medge dispens från krav på förarprov för körkort (avslag)

Not 680. Ansökan av Karl-Eric W. om rättsprövning av beslut ang. dispens från kravet på förarprov för körkort. - Genom dom den 8 oktober 1991 återkallade Länsrätten i Älvsborgs län Karl-Eric W:s körkort enligt 16 §1 och 3 samt 21 §körkortslagen (1977:477). Spärrtiden bestämdes till en månad och löpte ut den 14 december 1991. - Sedan Karl-Eric W. överklagat länsrättens dom avslog kammarrätten i Göteborg i dom den 26 november 1991 hans överklagande. - Länsstyrelsen i Skaraborgs län meddelade honom den 2 februari 1994 körkortstillstånd för grupp 1 med krav på förarprov. - I en skrivelse till Kommunikationsdepartementet ansökte Karl-Eric W. om att återfå körkortet utan att avlägga godkänt förarprov. Som skäl för ansökan anförde han bl.a. att han hade blivit felinformerad vad gällde skyldigheten att lämna in körkort till dåvarande Trafiksäkerhetsverket. Han uppgav också att han behövde körkortet för sin försörjning. - Regeringen (Kommunikationsdepartementet, 1994-02-17) avslog ansökningen. - Karl-Eric W. ansökte om omprövning men regeringen (Kommunikationsdepartementet, 1994-04-07) avslog även denna ansökan. - Karl-Eric W. ansökte om rättsprövning av regeringens båda beslut. Han begärde även muntlig förhandling. Om Regeringsrätten skulle finna att muntlig förhandling inte borde hållas ville han att ansökningen prövades omedelbart. Till stöd för ansökningen anförde han i huvudsak att regeringen brustit i sin informationsskyldighet och behandlat hans ansökningar om dispens på ett osakligt sätt. - Regeringsrätten (1994-12-07, Brink, Palm, Wadell, von Bahr, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att hålla muntlig förhandling i målet. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part pröva om beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Handlingarna i målet ger inte vid handen att regeringens beslut på nyss angivet sätt strider mot någon rättsregel. Rättsprövningen skall därför inte föranleda att regeringens beslut upphävs. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd III 1994-11-03, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST