RÅ 1994 not 686

Ansökan av Torsten P. om rättsprövning alternativt resning i ärende ang. tillsättning av tjänst som rektor

Not 686. Ansökan av Torsten P. om rättsprövning alternativt resning i ärende ang. tillsättning av tjänst som rektor. - Skolstyrelsen i Motala kommun beslöt den 12 juni 1991 att placera Per de Faire som rektor vid Platenskolan fr.o.m. den 1 juli samma år. - Torsten P., som hade varit en av sökandena till tjänsten, ansökte om rättsprövning, alternativt resning och yrkade att tillsättningsbeslutet skulle upphävas och han själv utses på den aktuella tjänsten. Till stöd för sitt yrkande anförde han att den person som blivit förordnad på tjänsten också ledde anställningsintervjuerna före tjänstetillsättningen och att denne, som följd av

detta handläggarjäv, klart favoriserats på Torsten P:s bekostnad i strid med regeringsformen m.m. - Regeringsrätten (1994-12-09, Brink, Palm, Wadell, von Bahr, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § 1agen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall ske bl.a. att fråga är om ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. De föreskrifter som anges i nämnda lagrum är dels föreskrifter om enskildas personliga ställning samt om deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes (8 kap. 2 §), dels sådana föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (8 kap. 3 §). Ett ärende angående tjänstetillsättning rör inte något sådant förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen och omfattas följaktligen inte av möjligheten till rättsprövning (se RÅ 1991 not. 314 och prop. 1987/88:69, s. 35). Ansökningen om rättsprövning skall därför avvisas. - vad Torsten P. anfört i målet innefattar inte skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning och avslår ansökningen om resning. (fd III 1994-11-15, Holmstedt)

*REGI

*INST