RÅ 1994 not 689

Fastställande av avgiftsunderlag för slutlig avgift vid återbetalning av studiemedel (ändrad inkomsttaxering)

Not 689. Överklagande av Gunnel O. H. ang. återbetalning av studiemedel. - Centrala studiestödsnämnden (1993-02-20) bestämde - på grundval av uppgift från skattemyndigheten om att Gunnel O. H:s sammanräknade inkomst vid 1992 års taxering uppgick till 170 326 kr - hennes slutliga avgift för avgiftsåret 1991 till 2 955 kr, varjämte tilläggsavgift påfördes henne med 355 kr. - I kammarrätten yrkade Gunnel O. H. att avgiften skulle undanröjas. Hon anförde bl.a.: Hennes taxerade förvärvsinkomst uppgick till 116 397 kr. Från detta belopp skulle barnavdrag göras. Av Centrala studiestödsnämnden uppgiven inkomst om 170 326 kr var därför inte riktig. - Kammarrätten i Sundsvall (1993-06-28, Ekman, Carlsson, Pettersen): Vid beräkning av studiemedelsavgift utgörs avgiftsunderlaget enligt 8 kap. 30 § studiestödslagen i dess för avgiftsåret gällande lydelse av summan av den återbetalningsskyldiges inkomst och den del av förmögenheten som överstiger sex basbelopp. Med inkomst förstås därvid jämlikt 8 kap. 34 § samma lag samt punkt 2 f av övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring av studiestödslagen den sammanräknade inkomsten av tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen för avgiftsåret. I målet är upplyst från vederbörande lokala skattemyndighet att Gunnel O. H. utöver den av henne uppgivna inkomsten även haft inkomst av kapital med 53 929 kr. Det av Centrala studiestödsnämnden bestämda avgiftsunderlaget har - med beaktande av barnavdrag - beräknats i enlighet med det anförda. Med hänsyn härtill och då såvitt av utredningen framgår, inte heller annat skäl föreligger för ändring av Centrala studiestödsnämndens beslut skall överklagandet lämnas utan bifall. - Kammarrätten lämnar överklagandet utan bifall. - Gunnel O. H. fullföljde sin talan. Hon uppgav att Centrala studiestödsnämnden och kammarrätten grundat sina avgöranden på felaktiga uppgifter om hennes inkomster. Till stöd för sitt påstående åberopade hon bl.a. ett beslut den 20 december 1992 av Skattemyndigheten i Malmöhus län om rättelse av hennes inkomsttaxering 1992 och en med anledning av rättelsen utfärdad skattsedel. - Regeringsrätten (1994-12-12, Palm, Bouvin, Swartling, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det rättelsebeslut som Gunnel O. H. åberopar i Regeringsrätten innebär att vid taxeringen en uppgift om inkomst av kapital om 53 929 kr ändrats till underskott av kapital. Till följd av rättelsen uppgår hennes sammanräknade inkomst enligt 1992 års taxering till 116 300 kr och inte till det högre belopp som Centrala studiestödsnämnden och kammarrätten har utgått ifrån. Det sagda innebär att avgiftsunderlaget, efter barnavdrag, understiger avgiftsgränsen för avgiftsåret. Någon slutlig avgift skall således inte påföras. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och Centrala studiestödsnämndens beslut samt bestämmer Gunnel O. H:s slutliga avgift för avgiftsåret 1991 till 0 kr. (fd I 1994-11-09, Larsson)

*REGI

*INST