RÅ 1994 not 698

Ansökan av Daut A. m.fl. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 698. Ansökan av Daut A. m.fl. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 30 september 1993 att avslå en ansökan av makarna D. och Sadije A. och deras barn Juksela, Ajvaz och Sabajet A. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 5 juli 1994 avslog Utlänningsnämnden familjen A:s överklagande. Som skäl anfördes bl.a. följande. Nämnden fann att familjen A. inte var att anse som flyktingar enligt 3 kap. 2 § utlänningslagen. Inte heller ansågs sådana omständigheter som avses i 3 kap. 1 § 3 samma lag föreligga. Nämnden fann vidare att familjen A. i och för sig omfattades av förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden. Nämnden fann, mot bakgrund av förhållandena i Makedonien vid tidpunkten för nämndens beslut, att familjen A:s ansökan fick anses vara ogrundad. Det förhållandet att Daut A. låg i personlig fejd med albanska familjer på grund av att han dödat två albaner samt att familjen i hemlandet saknade försörjningsmöjligheter utgjorde inte sådana omständigheter som gav rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Nämnden fann att det således förelåg särskilda skäl att inte bevilja familjen A. uppehållstillstånd enligt förordningen. Inte heller i övrigt fanns humanitära eller andra skäl att bevilja uppehållstillstånd. -Utlänningsnämnden avslog i beslut dels den 13 juli 1994, dels den 2 september 1994 och dels den 8 november 1994 nya ansökningar av familjen A. om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen. - I ansökningen yrkade familjen A. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det ärende som Utlänningsnämnden avgjort genom beslutet den 5 juli 1994. Till stöd för ansökningen anförde de att Utlänningsnämnden ej följt av regeringen fastställd praxis utan gjort en annan bedömning av Makedonien som ett "säkert land". -Regeringsrätten (1994-12-21, Tottie, B. Sjöberg, Rundqvist): Utlänningsnämndens i ärendet gjorda tolkning och tillämpning av förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden har inte innefattat någon sådan uppenbart oriktig rättstillämpning som kan föranleda resning. Inte heller i övrigt har någon grund för resning visats föreligga. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd I 1994-12-14, Hartzell)

*REGI

*INST