RÅ 1994 not 699

Ansökan av Ebrima C. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 699. Ansökan av Ebrima C. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 6 juli 1993 en ansökan av Ebrima C. om uppehållstillstånd m.m. samt utvisade honom enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 19 oktober 1994 avslog Utlänningsnämnden Ebrima C:s överklagande. Nämnden konstaterade i sitt beslut att Ebrima C:s tillståndsgrundande anknytning till Sverige genom äktenskap hade upphört. Nämnden fann vidare att Ebrima C. genom sin visstidsanställning inte kunde anses ha blivit etablerad i arbetslivet. Inte heller i övrigt fann nämnden tillräckliga humanitära skäl föreligga att bevilja uppehållstillstånd. Sedan Ebrima C. härefter ansökt om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen under åberopande av att han hade en ny anknytning till Sverige genom Saine F., med vilken han gift sig den 26 oktober 1994, avslog Utlänningsnämnden denna ansökan i beslut den 8 november 1994. Därvid anförde nämnden att den omständigheten att en utlänning åberopar anknytning till Sverige inte utgjorde grund för bifall till en s.k. ny ansökan om uppehållstillstånd samt att vad Ebrima C. anfört inte medgav rätt till asyl och inte heller utgjorde synnerliga skäl av humanitär art. - I ansökningen yrkade Ebrima C. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det ärende som Utlänningsnämnden avgjort genom beslutet den 19 oktober 1994. Som grund för ansökningen anförde Ebrima C. att det vid tidpunkten för detta beslut inte var känt för Utlänningsnämnden att han levde i ett fast förhållande och således hade anknytning till Sverige. -Regeringsrätten (1994-12-21, Tottie, B. Sjöberg, Rundqvist): Ebrima C. har inte visat att skäl för resning föreligger. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd I 1994-12-14, Hartzell)

*REGI

*INST