RÅ 1994 not 70

Ansökan av Sossan M. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 70. Ansökan av Sossan M. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 6 mars 1991 att avslå en ansökan av Sossan M. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa henne enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 25 september 1992 avslog

Utlänningsnämnden överklagande av Sossan M. I sitt beslut anförde nämnden att Sossan M:s identitet framstod som tveksam och att särskilda skäl därför förelåg att inte

bevilja henne uppehållstillstånd enligt förordningen

(1991:1999) om uppehållstillstånd i vissa

utlänningsärenden. Invandrarverket avslog genom beslut den 30 oktober 1992 och den 21 april 1993 nya ansökningar om uppehållstillstånd. - Sossan M. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. Hon yrkade också att Regeringsrätten skulle

förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick

företas. - Till stöd för ansökningen anförde Sossan M.

bl.a. att hennes identitet numera med stöd av ingiven handling kunde styrkas och att hon därför enligt

förordningen (1991:1999) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden borde beviljas uppehållstillstånd i

Sverige. Till ansökningen hade fogats en handlig i original med fotografi vilken uppgavs vara en nationell

identitetshandling utfärdad av myndighet i Iran. -

Regeringsrätten

Regeringsrätten beslutade den 11 maj 1993 att

Utlänningsnämnden skulle avge yttrande i målet. Vidare förordnades att verkställighet av den beslutade avvisningen inte fick företas i avbidan på Regeringsrättens vidare prövning av resningsansökningen. - I yttrande den

15 oktober 1993 anförde Utlänningsnämnden bl.a. följande. Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) har, i sakkunnigutlåtande från den 4 oktober 1993, konstaterat att handlingen har varit föremål för ingrepp och ändringar. Kriminaltekniska laboratoriet har bl.a. uppgivit att så gott som all handskrift på tredje sidan (fotosidan) har påförts efter det att tidigare skrift raderats/blekts kemiskt samt att fotot har bytts ut. - Starka skäl att ifrågasätta handlingens äkthet finns enligt

Utlänningsnämnden mening. Handlingen hade inte, om den företetts för nämnden, kunnat skingra tvivlet rörande den uppgivna identiteten. - Regeringsrätten (1994-02-10, Voss, Werner, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Mot bakgrund av vad som framkommit vid granskning av den till resningsansökningen fogade identitetshandlingen finner Regeringsrätten att handlingen inte är av sådant slag att den undanröjer den tveksamhet som föreligger beträffande sökandens identitet. Tillräckliga skäl för resning föreligger därför inte. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. -

Regeringsrättens beslut den 11 maj 1993 om förbud mot vidare åtgärder för verkställighet av beslutad avvisning upphör därmed att gälla. (fd II 1994-02-01, Laestander)

*REGI

*INST