RÅ 1994 not 701

Ansökan av Safija G. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 701. Ansökan av Safija G. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog den 8 mars 1994 ansökningar av Safija G. samt hennes barn Sabahudin G., Mersudin G., Fahrudin G., Eldin G. och Sanela G. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 27 oktober 1994 avslog Utlänningsnämnden ett överklagande av familjen G. - I ansökningen yrkade Safija G. och hennes barn att Regeringsrätten skulle bevilja dem resning och permanent uppehållstillstånd alternativt förordna att ärendet åter skulle tas upp vid Utlänningsnämnden. De yrkade vidare att Regeringsrätten skulle förordna om inhibition. - Till stöd för sina ansökningar anförde Safija G. och hennes barn bl.a. följande. De hade ansökt om asyl före den 1 januari 1993 och omfattades därför av förordningen den 14 april 1994 om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden. Det var ett hot mot rättssäkerheten att Utlänningsnämnden avslagit överklagandet under åberopande av att asylansökan måste ses som ogrundad. Utlänningsnämndens beslut var en allvarlig kränkning av asylrätten och dess principer. Motiven till förordningen exemplifierade uttrycket ogrundad med "att sökanden kommer från ett säkert land". Det hade på intet vis i motiven framkommit att eventuell brist på omständigheter hänförliga till asylsökanden personligen, vid flykt från etnisk utrensning och massakrer i ett inbördeskrig, kunde ligga till grund för ett påstående om ogrundad ansökan. Utlänningsnämnden har tolkat förordningen på ett sätt som varken förordningstexten eller motiven avsåg eller gav utrymme för. -Regeringsrätten (1994-12-21, Wahlgren, Swartling, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av resningsförfarandets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för resning inte kan anses föreligga om det inte i resningsmålet framgår att Utlänningsnämnden vid sin tillämpning av gällande bestämmelser i det enskilda fallet gått klart utöver vad som med hänsyn till omständigheterna framstår som rimligt. Utan en sådan restriktivitet vid tillämpningen av resningsinstitutet skulle detta komma att framstå som en överprövning av nära nog ordinär karaktär. - Utlänningsnämndens tillämpning av gällande bestämmelser i ärendet om uppehållstillstånd för sökandena innefattar inte sådan brist som enligt det anförda kan föranleda resning. Inte heller i övrigt har sökandena visat att någon omständighet föreligger som bör föranleda resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna. (fd I 1994-12-15, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST