RÅ 1994 not 704

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 704. Ansökan av Adnan A. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 16 februari 1994 att avslå en ansökan från Adnan A. om uppehållstillstånd m.m. och att avvisa honom med stöd av 4 kap. 1 § första stycket 1. och 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Enligt beslut den 5 oktober 1994 avslog Utlänningsnämnden Adnan A:s överklagande. I sitt beslut anförde nämnden bl.a. att Adnan A. hade sådan särskild anknytning till Syrien som avses i 3 kap. 4 § andra stycket 5. utlänningslagen. Nämnden fann grundad anledning att anta att Adnan A. till följd av att hans hustru var syrisk medborgare och att hon och deras gemensamma barn var bosatta i Syrien skulle komma att tas emot där. Enligt vad som var känt för nämnden riskerade inte Adnan A. att sändas vidare till Irak eller till något annat land där han inte var skyddad mot förföljelse.Till följd därav fann nämnden att Adnan A. skulle vägras asyl i Sverige. Inte heller i övrigt fann nämnden skäl att bevilja uppehållstillstånd. - I ansökningen yrkade Adnan A. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet samt förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. Vidare yrkade Adnan A. att allmän rättshjälp skulle beviljas. - Till stöd för ansökningen anförde Adnan A. bl.a. följande. Nämnden hade i sin beslutsmotivering överhuvudtaget inte nämnt viss utredning som visade att det inte var säkert eller troligt att han blev insläppt i Syrien och inte heller, vilket nämnden enligt lag var skyldig göra, bedömt om dess beslut gick att verkställa. Han var övertygad om att han vid försök att verkställa beslutet till Syrien inte skulle bli mottagen där och möjligen vidaretransporterad till Libyen eller Irak där han uppenbarligen riskerade sitt liv. -Regeringsrätten (1994-12-21, Tottie, B. Sjöberg, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Utlänningsnämndens beslut om uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen får inte överklagas. Det ankommer därför på nämnden att utforma rättstillämpningen på detta område, i den mån det inte efter överlämnande enligt 7 kap. 11 § samma lag är regeringen som har att pröva ärendet enligt lagen. Resningsinstitutet är ett extraordinärt rättsmedel. Det kan därför inte användas för att åstadkomma en regelmässig överprövning av lagakraftvunna beslut. Resning kan däremot komma i fråga t.ex. om en beslutsfattande myndighet inte uppmärksammat omständigheter av betydelse för beslutsfattandet, om det kommit fram nya väsentliga omständigheter som, om de kunnat beaktas, kunde ha lett till annat beslut eller om det klandrade beslutet inte ligger inom ramen för en rimlig tillämpning av gällande bestämmelser. - I målet har inte framkommit sådana omständigheter som enligt det anförda föranleder resning. Regeringsrätten finner inte skäl att bevilja allmän rättshjälp. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och allmän rättshjälp. (fd I 1994-12-06, Rundqvist)

*REGI

*INST