RÅ 1994 not 711

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 711. Ansökan av Girgis M. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 31 mars 1993 att avslå en ansökan av Girgis M. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att före visst datum återvända till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. I beslut den 16 juni 1994 avslog Utlänningsnämnden Girgis M:s överklagande. Sedan Girgis M. gett in en ny ansökan om uppehållstillstånd till Utlänningsnämnden beslöt nämnden den 5 september 1994 att avslå ansökningen. - I ansökningen yrkade Girgis M. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden den 5 september 1994 avgjorda ärendet och att verkställigheten av avvisningen inhiberades. Han yrkade även att allmän rättshjälp skulle beviljas honom. - Till stöd för ansökningen anförde Girgis M. i huvudsak följande. Utlänningsnämndens avvisningsbeslut den 16 juni 1994 har lett till att han drabbats av en reaktiv psykos och en akut krisreaktion. Han hade en livshotande hjärtsjukdom som förvärrades av hans psykiska ohälsa. Utlänningsnämndens beslut den 5 september 1994 avvek från 2 kap. 4 § utlänningslagen och vad som enligt praxis och doktrin i frågan ansågs vara gällande tolkning av lagrummet. Utlänningsnämndens beslut grundade sig därför på en rättstillämpning som uppenbart stred mot lag. -Regeringsrätten (1994-12-22, Dahlman, Werner, Ragnemalm): Girgis M. har inte visat att det föreligger skäl för resning. Inte heller finns anledning att bevilja allmän rättshjälp i resningsmålet. - Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och om allmän rättshjälp. (fd II 1994-11-22, Sundberg)

*REGI

*INST