RÅ 1994 not 712

Ansökan av Dzemo K. m.fl. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 712. Ansökan av Dzemo K. m.fl. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 21 oktober 1993 en ansökan av Dzemo K. och Violeta K. samt deras barn Albinak, Arlena och Izaura om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 6 september 1994 avslog Utlänningsnämnden överklagande av sökandena. Utlänningsnämnden avslog därefter den 22 september 1994 och den 3 oktober 1994 förnyade ansökningar om uppehållstillstånd. - I ansökningen yrkade Dzemo K. m.fl. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden den 6 september 1994 avgjorda ärendet. De yrkade också att Regeringsrätten skulle förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. - Till stöd för ansökningen anförde sökandena i huvudsak: Dzemo K. hade ansökt hos Trollhättans tingsrätt om undanröjande av ett av åklagarmyndighet den 3 augusti 1994 utfärdat strafföreläggande för snatteri. Han förnekade att han gjort sig skyldig till i strafföreläggandet angivet brott. -Regeringsrätten (1994-12-22, Björne, Werner, Baekkevold): Dzemo K. har, då han av Utlänningsnämnden lämnats tillfälle att yttra sig över strafföreläggandet, inte invänt att föreläggandet utfärdats på oriktiga grunder. På grund härav och då sökandena inte heller i övrigt visat någon omständighet som bör föranleda resning skall ansökningen avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-12-01, Perttu)

*REGI

*INST