RÅ 1994 not 713

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 713. Ansökan av Zicrija B. m.fl. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog den 21 december 1993 en ansökan av Zicrija B. och Ifeta B. samt deras barn Mahira och Zlata om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:29) med förbud att före viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 21 oktober 1994 avslog Utlänningsnämnden överklagande av ovannämnda personer. - I ansökningen yrkade sökandena att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. De yrkade också att Regeringsrätten skulle bevilja dem allmän rättshjälp i resningsmålet och förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. - Till stöd för resningsansökningen anförde de i huvudsak följande. Det av sonen Haris B. godkända strafföreläggandet rörde snatteri av tre köttpaket till ett värde av ungefär 100 kr. Brottet hade uppenbarligen skett av okynne eller förhastande. Åtalet för snatteri, som väckts mot Haris B., avsåg en jacka värd 499 kr. Utlänningsnämnden hade i ett beslut den 29 september 1994 ansett att snatteri inte utgjorde särskilda skäl att vägra uppehållstillstånd. Regeringsrätten hade vidare i ett beslut den 6 oktober 1994 beviljat resning i ett fall, där strafföreläggandets utfärdande och godkännande låg mer än ett år tillbaka i tiden. Haris B., som var tjugo år, hade lämnat familjen och bosatt sig utomlands. Han kom inte att sammanleva med familjen. -Regeringsrätten (1994-12-22, Björne, Werner, Baekkevold): Sökandena har inte visat att det föreligger omständigheter som bör föranleda resning. - Skäl att bevilja sökandena allmän rättshjälp i resningsmålet föreligger inte. - Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och allmän rättshjälp. (fd II 1994-12-01, Perttu)

*REGI

*INST