RÅ 1994 not 716

Ansökan av Faith Awour A. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 716. Ansökan av Faith Awour A. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 24 augusti 1992 att avslå en ansökan av Faith Awour A. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa henne enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen (1989:529). Vidare förbjöds hon att återvända till Sverige under viss tid utan tillstånd av Invandrarverket. I beslut den 25 oktober 1993 avslog Utlänningsnämnden Faith Awour A:s överklagande. Nämnden fann därvid att den åberopade anknytningen inte var sådan att uppehållstillstånd kunde beviljas. Nämnden fann liksom Invandrarverket att de humanitära skäl som hon åberopat inte var tillräckliga för att hon skulle få stanna här. Enligt nämnden fanns det inte heller i övrigt skäl att bevilja uppehållstillstånd. - Invandrarverket avslog därefter genom beslut den 17 juni 1994 och den 28 oktober 1994 av Faith Awour A. ingivna ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd. - Faith Awour A. yrkade att resning skulle beviljas i Invandrarverkets beslut den 28 oktober 1994. Vidare yrkade hon att vidare verkställighetsåtgärder inhiberades. - Till stöd för resningsansökningen anförde Faith Awour A. i huvudsak följande. Hon hade en dotter som var född den 10 december 1993. Vårdnaden om dottern innehades interimistiskt av dotterns far. Den vårdnadsutredning som pågick var ännu ej färdigställd. Hon hade besökt dottern varannan vecka i den omfattning hon tillåtits detta av fadern. Hela tiden hade hon framfört att hon önskade träffa sin dotter i större omfattning än som tillåtits. Dottern var i stort behov av sin moders känslomässiga och fysiska närvaro. En separation från modern skulle kunna innebära stora risker för barnets hälsa och utveckling. Det var av största vikt för dottern att ha kontinuerlig kontakt med båda föräldrarna. Invandrarverkets beslut att utvisa modern till en 11 månaders baby saknade all humanitet och måste anses felaktigt. De omständigheter som åberopades måste antas utgöra sådana synnerliga skäl av humanitär art som avsågs i 2 kap. 5 § andra stycket andra punkten utlänningslagen. - Barnhälsan i Täby uppgav i utlåtande att enligt dess uppfattning Faith Awour A. haft en nära och kärleksfull kontakt med sin dotter och alltid varit mån om barnets bästa samt att samspelet mellan mor och barn fungerat tillfredsställande. -Regeringsrätten (1994-12-22, Björne, Berglöf, Lavin): I målet har inte anförts någon omständighet som utgör skäl för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-12-06, Hedin)

*REGI

*INST