RÅ 1994 not 719

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 719. Ansökan av Irma Flores C. m.fl. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 20 oktober 1993 att avslå en ansökan från Irma Flores C., hennes make och deras båda barn om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Sedan familjen överklagat verkets beslut avslog Utlänningsnämnden överklagandet genom beslut den 25 oktober 1994. - I ansökning anhöll Irma Flores C. och hennes båda barn om resning och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja Utlänningsnämndens beslut. Vidare yrkade de att Regeringsrätten skulle förordna att Utlänningsnämndens beslut inte fick verkställas innan Regeringsrätten prövade deras ansökan om resning. De yrkade också att allmän rättshjälp skulle beviljas dem. - Till stöd för sin talan anförde de i huvudsak följande. Utlänningsnämnden hade grundat sitt avslag på den omständigheten att Irma Flores C:s make i augusti, september och oktober 1993 begått såsom ringa betecknade brott. Brotten hade begåtts ett år innan Utlänningsnämnden fattade sitt beslut. Vid tidpunkten för nämndens beslut hade Irma Flores C:s make sedan flera månader tillbaka flyttat ifrån familjen. Nämndens tolkning av begreppet "särskilda skäl" i förordningen (1994: 189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden var godtycklig och kränkte den uppfattning om rättvisa som rådde i en rättsstat. Den rättstillämpning som låg till grund för Utlänningsnämndens beslut stred mot lag. Att avvisa familjen till Peru innebar att de utsattes för risk att bli förföljda och att barnen kom att lida stor skada. Det var därför av synnerlig betydelse att Utlänningsnämndens beslut inte verkställdes innan Regeringsrätten tagit ställning till ansökan om resning. -Regeringsrätten (1994-12-22, Dahlman, Werner, Lindstam): Utlänningsnämndens i ärendet gjorda tolkning och tillämpning av förordningen (1994: 189) om uppehållstillstånd i vissa utlännningsärenden har inte innefattat någon sådan uppenbart oriktig rättstillämpning som kan föranleda resning. Inte heller i övrigt har någon grund för resning visats föreligga. Skäl att bevilja allmän rättshjälp föreligger inte. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning och ansökningen om allmän rättshjälp. (fd II 1994-12-20, Hartzell)

*REGI

*INST