RÅ 1994 not 720

Inkomsttaxering, avdrag för kurskostnader (avslag) / Avslag (inkomsttaxering, avdrag för kurskostnader)

Not 720. Ansökan av Johan F. om resning i ett mål ang. inkomsttaxering. - Kammarrätten i Jönköping meddelade den 12 oktober 1993 dom angående Johan F:s inkomsttaxering 1989. Sedan Johan F. fullföljt talan mot kammarrättens dom beslöt Regeringsrätten den 25 mars 1994 att inte meddela prövningstillstånd i följd varav kammarrättens dom skulle stå fast. - I ansökningen anhöll Johan F. om resning och yrkade att han skulle medges yrkat avdrag med 12 541 kr för kurskostnader. Han anförde därvid - under hänvisning till rättsfallet RÅ 1975 1:33 - i huvudsak följande. Det uppstod en helt omotiverad neutralitetsbrist i beskattningen om skillnad gjordes mellan det fallet att arbetsgivaren betalade honom ett kontantbelopp som utgjorde skattepliktig inkomst av tjänst med vilket han sedan med avdragsrätt betalade kursavgiften och det fallet att arbetsgivaren bestred kursavgiften vilket belopp för honom också utgjorde skattepliktig intäkt av tjänst men inte medförde rätt till avdrag. I ett kollektiv av kursdeltagare med samma skattemässiga förutsättningar skulle de som själva betalat fakturan undgå skatteeffekter medan de som låtit arbetsgivaren betala blev beskattade. Detta stred mot taxeringslagens krav på likformig och rättvis beskattning. -Regeringsrätten (1994-12-22, Palm, von Bahr, Baekkevold): Vad Johan F. anfört utgör inte skäl för resning. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-12-07, Eriksson)

*REGI

*INST