RÅ 1994 not 722

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 722. Ansökan av Ruben Morales A. m.fl. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 28 juni 1993 att avslå ansökningar av Ruben Morales A. och Anastacia N. samt deras son Renzo N. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 25 oktober 1994 avslog Utlänningsnämnden ett överklagande av sökandena. I sitt beslut angav nämnden bl.a. att Anastacia N. enligt ett godkänt strafföreläggande om 80 dagsböter hade gjort sig skyldig till snatteri. Särskilda skäl förelåg enligt nämnden att inte bevilja uppehållstillstånd enligt förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden. - I ansökningen yrkade sökandena att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. De ansökte vidare om allmän rättshjälp i resningsmålet. - Till stöd för ansökningen anförde sökandena bl.a. följande. Det ringa brott som Anastacia N. gjort sig skyldig till bestod i att snatta några blöjor och mat till sonen. Sökandena hade vid tillfället blivit av med de pengar de erhållit och fått beskedet att de måste vänta i två veckor på nya pengar. Det hade gått ett år och fem månader sedan brottet begåtts. Anastacia N. har inte återfallit i brott. -Regeringsrätten (1994-12-23, Brink, Wadell, Baekkevold): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Utlänningsnämndens beslut om uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen får inte överklagas. Det ankommer därför på nämnden att utforma rättstillämpningen på detta område, i den mån det inte efter överlämnande enligt 7 kap. 11 § är regeringen som har att pröva ärenden enligt lagen. Resningsinstitutet är ett extraordinärt rättsmedel. Det kan därför inte användas för att åstadkomma en regelmässig överprövning av lagakraftvunna beslut. Resning kan däremot komma ifråga t.ex. om en beslutsfattande myndighet inte uppmärksammat omständigheter av betydelse för beslutsfattandet, om det kommit fram nya väsentliga omständigheter som, om de kunnat beaktas, kunde ha lett till ett annat beslut eller om det klandrade beslutet inte ligger inom ramen för en rimlig tillämpning av gällande bestämmelser. - I målet har inte framkommit sådana omständigheter som enligt det anförda kan föranleda resning. - Skäl för allmän rättshjälp föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och allmän rättshjälp. (fd III 1994-12-20, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST