RÅ 1994 not 726

Ansökningar av Berhan A. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 726. Ansökningar av Berhan A. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog den 6 april 1993 en ansökan av Berhan A., Ramoune A. och deras barn Vitautas A. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 1. och 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud att före den 1 maj 1995 återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Verket föreskrev vidare att om inte familjen A. visade att mottagande kunde ske i annat land, verkställighet skulle ske till Etiopien. I beslut den 11 oktober 1994 avslog Utlänningsnämnden ett överklagande av familjen A. I nämnda beslut förbjöd nämnden familjen att under en tid av två år från nämndens beslut återvända till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. Vidare förordnade Utlänningsnämnden att, om inte familjen visade att mottagandet kunde ske i annat land, verkställighet skulle ske till Etiopien eller Litauen. Utlänningsnämnden avslog den 25 oktober, den 1 november och den 24 november 1994 nya ansökningar om uppehållstillstånd. - Berhan A. och Ramoune A. samt deras barn anhöll om resning samt yrkade att Regeringsrätten skulle förordna om inhibition. - Till stöd för sina ansökningar anförde de bl.a. följande. De åberopade principen om förbud mot reformatio in pejus. Deras uppfattning var att Utlänningsnämndens beslut att verkställighet skulle få ske till såväl Etiopien som Litauen innebar att myndigheten hade företagit en ändring i det överklagade beslutet till det sämre för dem. Invandrarverkets beslut att verkställighet skulle ske endast till Etiopien hade till konsekvens att hela familjen omöjligen kunde avvisas. Etiopisk invandringslagstiftning, i den del den överhuvudtaget existerade, torde inte medge att Ramoune A. meddelades uppehållstillstånd i Etiopien blott på den grund att hon var gift med en etiopier. Utlänningsnämndens tillägg av ytterligare ett verkställighetsland medförde att risken för familjen att avvisas från Sverige ökade. Nämnden hade också ändrat Invandrarverkets beslut i vad det avsåg återreseförbud. - Utlänningsnämnden hade sålunda ex officio företagit ändringar i ett överklagat beslut till uppenbar nackdel för dem. -Regeringsrätten (1994-12-28, Wahlgren, Tottie, Bouvin, Swartling, Rundqvist): Sökandena har inte visat att skäl för resning föreligger. Deras ansökningar skall således inte bifallas. - Regeringsrätten avslår ansökningarna. (fd I 1994-12-15, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST