RÅ 1994 not 728

Körkort, föreläggande om ordningsbot för hastighetsöverträdelse undanröjt (bifall) / Bifall (körkort, föreläggande om ordningsbot för hastighetsöverträdelse undanröjt)

Not 728. Ansökan av allmänna ombudet i körkortsfrågor vid Länsstyrelsen i Jönköpings län om resning i mål ang. körkort. - Länsrätten i Jönköpings län återkallade genom dom den 13 oktober 1992 Jan Erik O:s körkort med stöd av 16 § 4 körkortslagen (1977:477), varvid spärrtiden bestämdes till två månader. Grunden för körkortsingripandet var ett godkänt föreläggande av ordningsbot enligt vilket Jan Erik O. den 24 september 1992 fört lätt lastbil med en hastighet av 121 km/tim trots att högsta tillåtna hastighet var 90 km/tim. Kammarrätten i Jönköping ändrade genom dom den 23 oktober 1992 endast på det sättet länsrättens dom att spärrtiden nedsattes till en månad. - I ansökningen anhöll allmänna ombudet om resning och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja länsrättens och kammarrättens domar. Till stöd för ansökningen anförde allmänna ombudet bl.a. följande. Åklagarmyndigheten i Borås hade den 12 augusti 1993 begärt att föreläggandet av ordningsboten skulle undanröjas. Sjuhäradsbygdens tingsrätt hade den 31 augusti 1993 beslutat att lämna besvären utan bifall. Hovrätten för Västra Sverige hade genom beslut i protokoll den 20 september 1994 undanröjt föreläggandet. - Jan Erik O. tillstyrkte bifall till resningsansökningen. -Regeringsrätten (1994-12-28, Wahlgren, Tottie, Bouvin, Swartling, Rundqvist): Det föreläggande av ordningsbot som lagts till grund för återkallelsen har numera undanröjts. Skäl för resning föreligger därför. - Regeringsrätten beviljar resning och upphäver Länsrättens i Jönköpings län dom den 13 oktober 1992 i mål nr K 1331-92 E och Kammarrättens i Jönköping dom den 23 oktober 1992 i mål nr 4439-1992. (fd I 1994-12-15, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST