RÅ 1994 not 74

Ansökan av Hyseni B. m.fl. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m

Not 74. Ansökan av Hyseni B. m.fl. om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 13 maj 1993 att avslå en ansökan av Behram H.,

Fazile H. och Fatbardhe B. samt deras barn Sadije, Demus, Bejtus, Hajrije, Ramadan, Perparim och Aljban om

Verket

uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529). Vidare förbjöds de att före den 1 maj 1995 återvända till Sverige. Verket beslutade den 26 april 1993 att avslå ansökningar av Beqir H. och Alush H. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen. De förbjöds vidare att utan verkets tillstånd återvända till Sverige före den 1 maj 1995. I beslut den 24 november 1993 avslog Utlänningsnämnden överklagande av ovannämnda personer. - I ansökningen yrkade sökandena att Regeringsrätten skulle bevilja resning i de av Utlänningsnämnden avgjorda ärendena. De yrkade också att Regeringsrätten skulle förordna att vidare verkställighet inte fick vidtas och att allmän rättshjälp skulle beviljas. - Till stöd för ansökningen anförde sökandena i huvudsak. Behram H. och dennes son Demus hade utsatts för misshandel och tortyr på grund av etnisk förföljelse i hemprovinsen Kosovo. Händelserna hade satt djupa själsliga spår hos offren. Rättstillämpningen i ärendena stred uppenbart mot lag och av Sverige ratificerade internationella konventioner. Utlänningsnämnden hade inte heller beaktat familjens långa vistelse i Sverige eller barnens anpassning till svenska förhållanden. - Till stöd för ansökningen åberopade sökandena ett intyg utfärdat av psykolog beträffande Demus H. och Bejtus H. - Regeringsrätten (1994-02-10, Wahlgren, Voss, Wadell): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Av resningsförfarandets

karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för resning inte kan anses föreligga med mindre det i

resningsmålet antingen framkommer omständigheter som ändrar bilden av ärendet i sådan omfattning att en omprövning måste anses vara motiverad eller det eljest finns anledning att anta att prövande myndighet gjort sig skyldig till väsentligt förfarandefel eller vid sin bedömning gått klart utöver vad som med hänsyn till omständigheterna framstår som rimligt. - Vad sökandena anfört och åberopat visar inte att något av avgörandena i utlänningsärendet beträffande dem är behäftade med sådana brister att skäl för resning kan anses föreligga. - Skäl att bevilja sökandena allmän rättshjälp i resningsmålet föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrättens avslår ansökningen om resning och ansökningen om allmän rättshjälp i målet. (fd II 1994-01-26, Perttu)

*REGI

*INST