RÅ 1994 not 78

Ej prövning men målet överlämnades till kammarrätten för prövning i särskild ordning av besvär

Not 78. Ansökan av Lars N. om återställande av försutten tid för att överklaga dom i mål ang. inkomsttaxering. - Lars N. uppgav i sin deklaration till ledning för 1989 års taxering att han erhållit hyresersättning med 8 000 kr för kontorslokaler från Marknadspartner AB, i vilket han var företagsledare, och att han haft kostnader för uthyrningen med samma belopp. Taxeringsnämnden frångick deklarationen genom att medge avdrag för kostnader för uthyrningen med skäliga 4 000 kr mot yrkade 8 000 kr. Skillnadsbeloppet 4 000 kr togs upp som inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet. Lars N. överklagade nämndens beslut och yrkade att bli taxerad enligt deklarationen. I dom den 19 november 1992 fann Länsrätten i Hallands län inte skäl att frångå taxeringsnämndens beslut att begränsa avdraget till 4 000 kr och avslog överklagandet. Domen delgavs Lars N. den 27 november 1992. - I sin framställning till Regeringsrätten anförde Lars N. i huvudsak följande. Beroende på bl.a. sjukdom (lunginflammation) och arbetssituation hann han aldrig överklaga länsrättens dom i tid. Grunden till hans "besvär" var att han aldrig erhöll någon hyresersättning på 8 000 kr från Marknadspartner AB under 1988. Vid upprättandet av sin privata deklaration för inkomståret 1988 beräknade han att det skulle finnas utrymme att ta ut hyresersättning från bolaget men när bolagets bokslut förelåg klart senare under 1989 visade det sig att det inte fanns något sådant utrymme. Han önskade att Regeringsrätten skulle ge honom möjlighet att

"överklaga" misstaget i hans självdeklaration. - Regeringsrätten (1994-02-14, Björne, Werner, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten uppfattar framställningen som ett yrkande om återställande av försutten tid alternativt resning. - Vad Lars N. anfört om orsaken till att han inte överklagade länsrättens dom innefattar inte tillräckliga skäl för att återställa den försuttna tiden. - Framställningen i övrigt bör i första hand prövas i den ordning som anges i 100 § taxeringslagen (1956:623). Denna prövning ankommer på Kammarrätten i Göteborg. Regeringsrätten saknar anledning att nu resningsvägen ingå i en sakprövning av Lars N:s taxeringar

1989. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid. - Regeringsrätten överlämnar Lars N:s framställning till

Kammarrätten i Göteborg för prövning i den ordning som

anges i 100 § taxeringslagen (1956:623). (fd I 1994-02-01, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST