RÅ 1994 not 79

Ansökan av Seung Y. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 79. Ansökan av Seung Y. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Seung Y., hans hustru Su Jeong Y. och hans son Jae Young Y. (född 1985) vistades i Sverige med tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd gällande under tiden den 1 november 1988 till den 1 december 1992. Statens invandrarverk beslutade den 4 juni 1993 att avslå ansökningar av familjen Y. om permanent uppehållstillstånd m.m. samt att utvisa dem enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Utlänningsnämnden avslog den 14 december 1993 ett överklagande från familjen Y. Nämnden anförde bl.a. följande. I ärendet är upplyst att Jae Young Y. sedan höstterminen 1991 är elev vid Gribby Gård i Täby. Jae Young Y. har således gått fyra terminer i svensk skola. - Enligt 3 kap. 4a § utlänningsförordningen (1989:547) får uppehållstillstånd beviljas medlemmarna i en familj i vilken det vid beslutstillfället finns barn som har fullgjort minst tre terminer i svensk skola, förskola eller liknande efter det att ansökan om uppehållstillstånd gjordes. Uppehållstillstånd skall inte beviljas om det föreligger särskilda skäl däremot. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 1992 och upphörde att gälla vid utgången av november samma år. Den är dock alltjämt tillämplig i ärenden där tre terminers skolgång eller liknande fullgjorts senast vid utgången av november 1992. - Med hänsyn till att familjen Y. har haft tillstånd att vistas i Sverige och att ansökan om permanent uppehållstillstånd gjorts i november 1992 föreligger inte skäl att tillämpa bestämmelsen i 3 kap. 4a §

utlänningsförordningen. - Familjen Y. ansökte om resning i

det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. De yrkade också

att Regeringsrätten skulle förordna att vidare

verkställighetsåtgärder inte fick företas. - Till stöd för

ansökningen anfördes i huvudsak följande. Utlänningsnämndens beslut måste anses som uppenbart lagstridig rättstillämpning. Nämnden hade tolkat bestämmelsen i 3 kap. 4a § utlänningsförordningen så att den endast gällde om ansökan om permanent uppehållstillstånd gjorts innan de tre terminernas skolgång fullgjorts. Då det i bestämmelsen inte uttryckligen står "permanent uppehållstillstånd" måste utgångspunkten för beräkningen vara den tidpunkt under 1988 då familjen Y. ansökte om uppehållstillstånd. - Regeringsrätten (1994-02-14, Wahlgren, Voss, Wadell, B. Sjöberg, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Familjen Y. har inte visat att det föreligger sådana omständigheter som utgör skäl för resning. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 1994-01-27, Lundgren)

*REGI

*INST