RÅ 1994 not 82

Not 82. Ansökan av Aydin N. om resning i ärende ang.

uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade

den 5 februari 1993 att avslå en ansökan från Aydin N. om

uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap.

1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud

att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan

tillstånd av verket. I beslut den 23 september 1993 avslog

Utlänningsnämnden hans överklagande av detta beslut.

Invandrarverket avslog den 4 oktober 1993 en ansökan om

uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § tredje stycket

utlänningslagen. - Aydin N. ansökte om resning i det av

Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. Han yrkade också att

Regeringsrätten skulle förordna att vidare

verkställighetsåtgärder inte fick företas. - Till stöd för

ansökningen anförde han i huvudsak följande. Han ingick den

24 februari 1993 äktenskap med en i Sverige bosatt syriansk

kvinna. Makarna väntade nu barn, vilket skulle födas i

februari månad 1994. Han hade hos Utlänningsnämnden

åberopat äktenskapet men inte hustruns graviditet. Om han

hade åberopat detta hos nämnden hade han beviljats

uppehållstillstånd. - Regeringsrätten förordnade den 10

november 1993 att Utlänningsnämnden skulle avge yttrande i

målet. Regeringsrätten förordnade också att vidare åtgärder

för verkställighet av den beslutade avvisningen inte fick

företas i avbidan på slutligt beslut i resningsmålet. - Utlänningsnämnden anförde i det inhämtade yttrandet i

huvudsak följande. Aydin N. åberopade i överklagandet till

nämnden bl.a. anknytning till Sverige genom äktenskap med

en turkisk kvinna bosatt i Sverige. Han uppgav att

äktenskap ingåtts den 24 februari 1993. Nämnden fann i sitt

beslut att den åberopade anknytningen inte var av sådan

varaktighet att uppehållstillstånd skulle beviljas enligt

2 kap. 5 § andra stycket 3 utlänningslagen. - Efter

nämndens beslut hade Aydin N. i oktober 1993 gjort en ny

ansökan om uppehållstillstånd m.m. hos Invandrarverket och

därvid uppgett att han väntade barn med sin i Sverige

bosatta hustru. Invandrarverket avslog ansökningen och

anförde att den anknytning som Aydin N. genom sitt väntade

barn fick till Sverige inte kunde anses vara sådana

synnerliga skäl av humanitär art som krävdes enligt 2 kap.

5 § tredje stycket utlänningslagen. De uppgifter som

Aydin N. nu åberopat i ärendet hos Regeringsrätten var

redan prövade av Invandrarverket i samband med den nya

ansökningen. - Om nämnden vid tidpunkten för sitt beslut

hade haft vetskap om den nu åberopade anknytningsomständigheten hade utgången kunnat bli en

annan. Hade nämnden efter erforderlig utredning kommit fram

till att anknytningen var tillräcklig hade Aydin N. - som

inte i ärendet uppvisat någon passhandling - beretts

tillfälle att inom viss tid inge giltig sådan handling. - Regeringsrätten (1994-02-15, M. Sjöberg, Brink, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet får anses framgå att Aydin N. och den kvinna med vilken han ingått äktenskap den 24 februari 1993 väntade barn vid tiden för Utlänningsnämndens beslut, dvs. den 23 september 1993. Aydin N. hade dock inte upplyst Utlänningsnämnden om graviditeten varför denna inte kunde beaktas när Utlänningsnämnden prövade Aydin N:s överklagande av Invandrarverkets beslut den 5 februari 1993. Graviditeten utgör därmed en sådan tidigare inte prövad omständighet som kan bli föremål för bedömning i samband med en ny ansökan om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen. - Det förhållandet att 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen innehåller särskilda regler som tar sikte på att nya omständigheter tillkommit efter det att ett beslut om avvisning vunnit laga kraft, talar enligt Regeringsrättens mening för att utrymmet för resning normalt bör begränsas i en utsträckning som motsvarar regelns tillämpningsområde. Mot bakgrund härav samt med beaktande av den av Aydin N. åberopade nya omständighetens sammanhang och beskaffenhet kan den inte utgöra grund för resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. - Ej heller i övrigt har Aydin N. visat att skäl för resning föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. Regeringsrättens beslut den 10 november 1993 om förbud för vidare åtgärder för verkställighet av beslutad avvisning upphör därmed att gälla. (Regeringsrådet Lindstam var skiljaktig och anförde: Omständigheterna i målet är enligt min mening sådana att skäl för resning föreligger. - Jag beviljar resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och visar detta åter till nämnden för ny handläggning.) (fd I 1994-01-25, Lundgren)

*REGI

*INST