RÅ 1994 not 83

Ansökan av Mehrdad Z. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 83. Ansökan av Mehrdad Z. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 20 december 1991 att avslå en ansökan från Mehrdad Z. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 1. och 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 29 mars 1993 avslog Utlänningsnämnden Mehrdad Z:s överklagande av Invandrarverkets beslut. Regeringsrätten avslog den 1 juni

1993 och den 20 augusti 1993 ansökningar om resning i det

av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. Därefter avslog

Invandrarverket den 12 oktober 1993 ansökningar om

uppehålls- och arbetstillstånd som hade gjorts via de

svenska ambassaderna i respektive Helsingfors och Oslo.

Mehrdad Z. ansökte om omprövning enligt 7 kap. 10 §

utlänningslagen av verkets beslut med anledning av

ansökningen från Oslo. Den 12 november 1993 avslog

Invandrarverket denna ansökan enligt 2 kap. 5 § tredje

stycket utlänningslagen. - I förnyad ansökan yrkade

Mehrdad Z. att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det

av Invandrarverket den 12 november 1993 avgjorda ärendet. - Till stöd för ansökningen anförde han i huvudsak följande.

Efter Invandrarverkets avslagsbeslut den 12 oktober 1993

begärdes omprövning av beslutet enligt 7 kap. 10 §

utlänningslagen. Till stöd för begäran åberopades kopia av

passhandling. Verket betraktade dock begäran som en ny

ansökan om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § tredje

stycket utlänningslagen. Med tanke på den stora skillnaden

vid tillämpningen av aktuella bestämmelser hade han haft

intresse av att få verkets omprövning av beslutet den

12 oktober 1993. - Regeringsrätten (1994-02-15, M. Sjöberg, Brink, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Mehrdad Z. anfört innefattar inte skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-01-25, Lundgren)

*REGI

*INST