RÅ 1994 not 85

Ansökan av Lionel S. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 85. Ansökan av Lionel S. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 16 januari 1991 att avslå en ansökan från Lionel S. om uppehållstillstånd m.m. och att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529). I beslutet fann verket bl.a. att Lionel S. inte var att betrakta som flykting enligt 3 kap. 2 § utlänningslagen, att det inte förelåg sådana skäl som avses i 3 kap. 1 § 3. samma lag och att det inte heller i övrigt fanns skäl att bevilja honom uppehållstillstånd. Sedan Lionel S. överklagat verkets beslut avslog regeringen (arbetsmarknadsdepartementet) genom beslut den 27 juni 1991 överklagandet. Invandrarverket beslutade den 2 januari, den 20 juli och den 25 november 1992 samt den 24 maj, den 6 oktober och den 22 november 1993 att avslå eller avvisa förnyade ansökningar om uppehållstillstånd och ansökningar om att inställa verkställigheten. - Lionel S. ansökte om resning i de av regeringen och Statens Invandrarverk avgjorda ärendena. - Till stöd för ansökningen anförde han i huvudsak följande. Enligt beslut av Rumäniens regering den 20 september 1991 var han statslös. Därmed kunde han inte föras in i Rumänien mot sin vilja, vilket innebar att avvisningen var omöjlig att verkställa. Att verkställa

avvisningen under sådana förhållanden var även ett brott

mot en internationell konvention. Sedan april 1993 levde

han i ett fast förhållande med en svenska. - Regeringsrätten (1994-02-15, Brink, Berglöf, Lindstam): Lionel S. har inte visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-01-27, Karlsson)

*REGI

*INST