RÅ 1994 not 86

Genom offentligt biträde i ärende om avvisning enligt utlänningslagen omfattade ej ansökan om resning

Not 86. Ansökan av Isat B. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 10 juli 1992 att avslå ansökningar från Isat B., Bejaze B. och Arta B. om uppehållstillstånd m.m. och att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529). Sedan de hade överklagat verkets beslut avslog Utlänningsnämnden genom beslut den 21 oktober 1993 överklagandena. I sitt beslut fann nämnden att de inte var att betrakta som flyktingar enligt 3 kap. 2 § utlänningslagen, att det inte förelåg sådana skäl som avses i 3 kap. 1 § 2. och 3. samma lag och att det inte heller i övrigt fanns skäl att bevilja dem uppehållstillstånd. - Familjen B. ansökte om resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och yrkade att Regeringsrätten skulle förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick ske. Bo F Guntsch, som av Invandrarverket den 14 februari 1992 hade förordnats till offentligt biträde i ärendet om avvisning, yrkade ersättning för sina kostnader i resningsmålet. - Till stöd för resningsansökningen anfördes bl.a. följande.

Utlänningsnämnden hade motiverat sitt beslut med att

Isat B. vid ett återvändande inte riskerade att ådömas en

sådan påföljd som var asylgrundande för att han avvikit

från sin tjänst som officer i den federala jugoslaviska

armen. Enligt Dansk Flyktinghjälps cirkulär från den

13 oktober 1993 om värnplikts- och militärvägran i

"Förbundsrepubliken Jugoslavien" saknades kända konkreta

upplysningar om påföljder för militärvägrare som återvände.

UNHCR hade vid minst tre tillfällen, den 15 februari, den

21 juni och den 2 december 1993, vädjat till omvärlden och

Sverige att ge militärvägrare från krigsfaretillstånd

internationellt beskydd tills det hade genomförts en

nationell amnesti. Speciellt hade UNHCR vädjat för

kosova-albaner, som i sitt hemland hade en mycket utsatt

situation till följd av den serbiska ockupationen av Kosova

med dess terror och godtycklighet. Även Europa-parlamentet

antog den 28 oktober 1993 en resolution, av vilken framgick

att parlamentet uppmanade medlemstaterna att lämna

desertörerna och militärvägrarna från f.d. Jugoslavien en

rättslig ställning i stället för att återsända dem. Isat B.

gjorde i första hand gällande att han avvikit från pågående

militärtjänst vid krigsskådeplats eller att han i vart fall

hade varit tvungen att förläggas till krigsskådeplats i

Bosnien om han inte hade deserterat. Därmed borde han anses

som krigsvägrare i utlänningslagens mening. I andra hand

gjorde han gällande att det inte var visat att han inte

skulle komma att straffas för att han deserterat från sin

tjänst. Det kunde ifrågasättas om Utlänningsnämnden

verkligen hade prövat hans situation som yrkesmilitär och

officer i den jugoslaviska armen och deserteringen därifrån

under rådande omständigheter och vad som väntade honom vid

ett återvändande. Det kunde också ifrågasättas om

Utlänningsnämnden hade prövat om han var berättigad till

uppehållstillstånd av humanitära skäl, eftersom denna

omständighet inte nämndes i nämndens beslut. - Regeringsrätten (1994-02-15, Brink, Berglöf, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av resningsförfarandets karaktär av extraordinärt rättsmedel

följer att grund för resning inte kan anses föreligga om

det inte i resningsmålet framgår att den beslutande

myndigheten vid sin tillämpning av gällande bestämmelser i

det enskilda fallet gått klart utöver vad som med hänsyn

till omständigheterna framstår som rimligt. Utan en sådan

restriktivitet vid tillämpningen av resningsinstitutet

skulle detta komma att framstå som en överprövning av nära

nog ordinär karaktär. - Utlänningsnämndens och

Invandrarverkets tillämpning av gällande bestämmelser i

ärendena om uppehållstillstånd för sökandena innefattar

inte sådan brist som enligt det anförda kan föranleda

resning. Inte heller i övrigt har de visat att någon

omständighet föreligger som bör föranleda resning. - Den

rättshjälp som beviljats genom Invandrarverkets beslut att

förordna Bo F Guntsch som offentligt biträde i ärendet

omfattar inte en ansökan om resning (se RÅ 1990 ref. 86).

Bo F Guntschs ersättningsyrkande i Regeringsrätten kan

därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår sökandenas ansökningar om resning. - Regeringsrätten avslår Bo F Guntschs yrkande om ersättning.

(fd I 1994-01-27, Karlsson)

*REGI

*INST