RÅ 1994 not 92

Ansökan av Lennart E. om resning i ärende ang. tjänstetillsättning

Not 92. Ansökan av Lennart E. om resning i ärende ang. tjänstetillsättning. - Statens invandrarverk förordnade den 23 november 1992 Lena G. att fr.o.m. den 19 oktober 1992 tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 december 1992, vara sektionschef vid verket med placering vid Asylbyrån Väst. Lennart E. överklagade beslutet i en skrivelse som kom in den 12 december 1992 till Invandrarverket. Med ett yttrande daterat den 10 augusti 1993 överlämnade verket överklagandet till regeringen. Regeringen tog i beslut den 22 december 1993 inte upp överklagandet till prövning enär ändamålet med överklagandet förfallit genom att tiden för förordnandet löpt ut. I beslutet uttalade regeringen att det förhållandet att Invandrarverket underlåtit att inom rimlig tid överlämna överklagandet till regeringens prövning inte kunde föranleda någon annan utgång. - I Regeringsrätten yrkade Lennart E. att regeringens beslut skulle upphävas och ärendet återförvisas till regeringen för förnyad handläggning. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Ändamålen med överklagandet var två. Det ena syftet var att han skulle erhålla den tjänst som tillsättningsärendet avsåg. Han var ense med regeringen att ändamålet med överklagandet i den delen hade förfallit. Det andra syftet med överklagandet var att, sedan överklagandet prövats materiellt och regeringen ändrat beslutet till hans förmån, föra talan hos Justitiekanslern om ersättning enligt 3 kap. 2 § första stycket skadeståndslagen. Sådan talan fick ju, enligt 3 kap. 7 § samma lag, ej föras med anledning av beslut av lägre myndighet vilket efter

överklagande prövats av regeringen utan att beslutet

upphävts eller ändrats. Ändamålet med överklagandet

kvarstod således såvitt avsåg skadeståndsfrågan ända till

dess regeringen företog en materiell prövning av hans

överklagande. Regeringen syntes emellertid anse att en

materiell prövning av överklagandet i syfte att uppnå

talerätt enligt skadeståndslagen inte var ett syfte med

överklagandet. Regeringens beslut stred uppenbart mot

föreskriften i skadeståndslagen. - Regeringsrätten

(1994-02-15, Tottie, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten - som konstaterar att regeringens beslut och bestämmelserna i 3 kap. 7 § skadeståndslagen inte hindrar Lennart E. att föra talan om ersättning enligt 3 kap. 2 § första stycket angiven lag - finner att Lennart E. inte har visat att skäl för resning föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-02-02, Liljeros)

*REGI

*INST