RÅ 1994 not 95

Ansökan av Robinson Alberto A. A. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 95. Ansökan av Robinson Alberto A. A. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog den 27 april 1992 en ansökan från Robinson Alberto A. A. om uppehållstillstånd m.m. och avvisade honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529) samt förordnade vidare bl.a. att verkställighet skulle ske till Ukraina. Invandrarverket omprövade den 15 april 1993 detta beslut och upphävde det. Genom beslut samma dag avslog Invandrarverket ånyo ansökningen om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade Robinson Alberto A. A. enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen med förbud att inom viss tid återvända till

Sverige utan tillstånd av verket. Den 20 december 1993

beslutade Utlänningsnämnden att avslå hans överklagande av

verkets beslut. - Robinson Alberto A. A. ansökte om resning

i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. Han yrkade

också att vidare verkställighetsåtgärder skulle inhiberas

samt att allmän rättshjälp skulle beviljas honom i

resningsmålet. - Till stöd för ansökningen anförde han i

huvudsak följande. Utlänningsnämnden påstod i sitt beslut

att han först vid förhör den 7 oktober 1992 uppgett att han

sedan september 1991 var skild från sin tidigare hustru som

var ukrainsk medborgare. Detta var inte korrekt.

Sakförhållandet hade stått klart för såväl Invandrarverket

som verkställande polis på ett tidigare stadium.

Utlänningsnämnden hade underlåtit att utreda och bedöma de

förtydliganden han kommit med i ärendet. Detta var

anmärkningsvärt mot bakgrund av det misslyckade

avvisningsförsöket till Ukraina i maj 1992. Med vetskap om

alla de politiska mord som skedde i Medellin var det

felaktigt att, som Utlänningsnämnden gjorde, hävda att hans

skyddsbehov inte var aktuellt. Han borde åtminstone ha

erhållit uppehållstillstånd på grund av den anknytning han

hade genom långvarigt sammanboende med en kvinna som var

svensk medborgare. - Han hemställde vidare att

Regeringsrätten skulle ta kontakt med en namngiven person

till styrkande av uppgiften om anknytning. - Regeringsrätten (1994-02-16, Björne, Dahlman, Swartling): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att målet kan avgöras på grundval av föreliggande utredning. - Resningsinstitutet är ett extraordinärt rättsmedel. Det kan därför inte användas för att få till stånd en överprövning av normal karaktär av fattade beslut. - Vad sökanden har anfört innefattar närmast en begäran om en sådan överprövning och utgör inte skäl för resning. - Skäl att bevilja sökanden allmän rättshjälp i resningsmålet föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår såväl ansökningen om resning som ansökningen om allmän rättshjälp. (fd III 1994-02-15, Grip)

*REGI

*INST