RÅ 1995 not 103

Ansökan av Simbad G. m.fl. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 103. Ansökan av Simbad G. m.fl. om resning i ett ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 17 juni 1993 att avslå ansökningar av Simbad G., Nexhmie G. och deras barn Besnik, Viktor och Arijeta om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. I beslut den 6 juni 1994 avslog Utlänningsnämnden deras överklaganden. I sitt beslut anförde nämnden bl.a. att Simbad G. genom dom den 31 mars 1994 av Oskarshamns tingsrätt dömts för snatteri och olovlig körning till 40 dagsböter och att brotten hade begåtts i oktober 1993. Till följd härav förelåg enligt nämnden särskilda skäl att inte bevilja familjen uppehållstillstånd enligt förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden. Invandrarverket och Utlänningsnämnden avslog i beslut den 23 juni 1994 resp. den 15 juli 1994 nya ansökningar om uppehållstillstånd. - I ansökningen yrkade sökandena att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden den 6 juni 1994 avgjorda ärendet. Till stöd för ansökningen anförde sökandena bl.a. att Simbad G. var innehavare av ett gällande jugoslaviskt körkort, att brottmålsdomen såvitt gällde olovlig körning var felaktig samt att Göta hovrätt i beslut den 13 september 1994 beviljat honom resning i brottmålet såvitt gällde åtalet för olovlig körning och frågan om påföljd härför. - Regeringsrätten beslöt den 27 september 1994 att Utlänningsnämnden skulle avge yttrande i målet. Regeringsrätten förordnade samtidigt att vidare åtgärder för verkställighet av beslutad avvisning inte fick företas i avbidan på att Regeringsrätten slutligt avgjorde resningsmålet. -Regeringsrätten (1995-03-21, Wahlgren, Palm, Berglöf, Swartling, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I yttrande den 28 oktober 1994 anför Utlänningsnämnden bl.a. följande. - I nu aktuellt resningsärende är upplyst att Göta hovrätt i beslut den 13 september 1994 beviljat Simbad G. resning i Oskarshamns tingsrätts dom såvitt gäller dels åtalet för olovlig körning, dels frågan om påföljd för den i målet avsedda brottsligheten. Hovrätten har också förordnat att målet, i de delar resning beviljats ånyo skall tas upp av Oskarshamns tingsrätt. Från regionåklagarmyndigheten i Kalmar har muntligen inhämtats att polismyndigheten i Västervik anmodats att återuppta förundersökningen angående olovlig körning samt att undersökning av det uppvisade jugoslaviska körkortets äkthet begärts hos Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). När förundersökning är klar kommer beslut i åtalsfrågan att fattas av regionåklagarmyndigheten. Utlänningsnämndens praxis vid tillämpning av förordningen om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden är att enstaka uppsåtligt brott som resulterat i 30 dagsböter och där brottet är begånget omkring ett år före nämndens prövning inte brukar anses utgöra sådant särskilt skäl som avses i förordningen. Är dagsboten högre eller har brottet begåtts mindre än ett år före nämndens prövning anses dock brottet utgöra sådant särskilt skäl som avses i förordningen. För övrigt skall nämnas att brott bara är ett exempel på sådant handlande som enligt förordningsmotiven kan utgöra sådant särskilt skäl som avses i förordningen. - Regeringsrätten har inhämtat att Statens kriminaltekniska laboratorium i ett sakkunnigutlåtande den 31 januari 1995 till Regionåklagarmyndigheten i Kalmar uttalat att körkortet är totalförfalskat (falsktryckt) och att det inte kunnat fastställas om det dessutom utsatts för manipulation. - Regeringsrätten finner att sökandena inte har visat att det föreligger skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. - Regeringsrätten erinrar om att förordnandet om förbud för vidare verkställighet av de beslutade avvisningarna inte längre gäller. (fd I 1995-02-08, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST