RÅ 1995 not 114

Ansökan av Rajesh K. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 114. Ansökan av Rajesh K. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Rajesh K. hade haft uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige som kock under tiden den 10 november 1988 - den 23 augusti 1992. Genom beslut den 16 november 1993 avslog Statens invandrarverk en ansökan av honom om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd. I samma beslut utvisade Invandrarverket honom enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen (1989:529) och förbjöd honom att under en tid av två år från beslutet återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Utlänningsnämnden avslog i beslut den 25 januari 1995 sökandens överklagande. Samtidigt förbjöds han att under en tid av två år från nämndens beslut återvända till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. Genom beslut den 13 februari 1995 avslog Utlänningsnämnden en ny ansökan av honom om uppehållstillstånd, medan en ny ansökan om arbetstillstånd avvisades. - Rajesh K. ansökte om resning i det av Utlänningsnämnden den 25 januari 1995 avgjorda ärendet och yrkade att nämndens beslut skulle upphävas. Han yrkade vidare att Regeringsrätten skulle förordna om inhibition av verkställighet av utvisningsbeslutet till dess ärendet slutligen hade prövats. Dessutom ansökte han om allmän rättshjälp med biträdesförordnande för ombudet. Sökanden anförde bl.a. följande. Han hade vistats legalt i Sverige sedan den 10 november 1988 och hade en mycket stark anknytning till Sverige. Vid tidpunkten för Utlänningsnämndens beslut hade han vistats längre i Sverige än den polska familj som genom beslut av regeringen (Kulturdepartementet) den 23 juni 1994 beviljades permanent uppehållstillstånd. Hans anknytning till Sverige var starkare än den familjens. Det fanns härigenom sådana humanitära skäl som förutsattes för ett bifall till en ansökan om uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen. Utlänningsnämndens beslut innefattade en felaktig rättstillämpning då beslutet uppenbart stred mot regeringens beslut. Sökanden hade åberopat ett intyg den 9 oktober 1993 av Hotell- och Restauranganställdas Förbund. -Regeringsrätten (1995-03-27, Tottie, Dahlman, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av resningsförfarandets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för resning inte kan anses föreligga med mindre det i resningsmålet antingen framkommer omständigheter som ändrar bilden i sådan omfattning att en omprövning av ärendet får anses vara motiverad eller det eljest finns anledning att anta att den prövande myndigheten vid sin bedömning gått klart utöver vad som med hänsyn till omständigheterna framstår som rimligt. Utan en sådan restriktivitet vid tillämpningen av resningsinstitutet skulle detta komma att framstå som en överprövning av nära nog ordinär karaktär. - Rajesh K. har inte visat att det föreligger någon omständighet som utgör skäl för resning. - Skäl att bevilja sökanden allmän rättshjälp i resningsmålet föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och om allmän rättshjälp. (fd II 1995-03-14, G. Mattsson)

*REGI

*INST