RÅ 1995 not 127

Bifall (uppehållstillstånd m.m., strafföreläggande för snatteri undanröjt) / Uppehållstillstånd m.m., strafföreläggande för snatteri undanröjt (bifall)

Not 127. Ansökan av Rafet R., Azira R. och deras tre barn om resning i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Genom beslut den 5 oktober 1993 avslog Statens invandrarverk Rafet R:s och Azira R:s samt deras barns ansökningar om uppehållstillstånd m.m. I samma beslut avvisades familjen enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529). Vidare förbjöds de att under en tid av två år från Invandrarverkets beslut återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Utlänningsnämnden avslog i beslut den 10 oktober 1994 sökandenas överklaganden. Samtidigt förbjöds sökandena att under en tid av två år från nämndens beslut återvända till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. - Sökandena begärde resning i det av Utlänningsnämnden den 10 oktober 1994 avgjorda ärendet och yrkade att det skulle återförvisas till nämnden. - Till stöd för sin ansökan anförde de följande. Utlänningsnämnden hade som skäl för att inte bevilja sökandena uppehållstillstånd enligt förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden angett att ett av Azira R. godkänt strafföreläggande, utfärdat den 30 juni 1994, utgjorde särskilda skäl för att inte tillämpa förordningen. Strafföreläggandet var emellertid felaktigt och Vänersborgs tingsrätt hade genom beslut den 24 mars 1995 undanröjt strafföreläggandet. - Det antecknades att Regeringsrätten genom beslut den 8 november 1994 förordnat att vidare åtgärder för verkställighet av Utlänningsnämndens beslut den 10 oktober 1994 inte fick äga rum till dess resningsansökningen slutligen prövats eller rätten förordnat annorlunda.-Regeringsrätten (1995-04-06, Wahlgren, Berglöf, Werner, Swartling, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår att familjen i och för sig omfattas av förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden. Den omständigheten att Azira R. den 5 juli 1994 godkänt ett strafföreläggande för snatteri begånget den 8 maj 1994 ansåg dock Utlänningsnämnden vara ett särskilt skäl att inte bevilja familjen uppehållstillstånd enligt nämnda förordning. Med hänsyn till att strafföreläggandet haft avgörande betydelse vid prövningen i Utlänningsnämnden och att det numera undanröjts finner Regeringsrätten att det föreligger skäl för resning och att ärendet på nytt bör prövas av Utlänningsnämnden. I avvaktan på den nya prövningen bör verkställighetsförbud meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i ärendet och förordnar att Utlänningsnämnden åter skall ta upp det till handläggning. - Regeringsrätten förordnar vidare, med ändring av beslutet den 8 november 1994, att i avvaktan på nytt beslut av Utlänningsnämnden vidare åtgärder för verkställighet av de beslutade avvisningarna av sökandena inte får företas. (fd I 1995-04-04, Rundqvist)

*REGI

*INST