RÅ 1995 not 13

Avvisat (beslut att avslå en ansökan om ersättning enligt viltskadeförordningen) / Beslut att avslå en ansökan om ersättning enligt viltskadeförordningen (avvisat)

Not 13. Ansökan av Peter L. om rättsprövning av beslut i fråga om ersättning enligt 17 § viltskadeförordningen (1980:400). - Statens naturvårdsverk avslog den 24 februari 1994 en ansökan av Peter L. om ersättning enligt nämnda paragraf för skadegörelse på gröda orsakad av vildsvin. - I ansökningen om rättsprövning yrkade Peter L. att Regeringsrätten skulle upphäva Naturvårdsverkets beslut. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. att Naturvårdsverkets beslut rörde hans civila rättigheter. -Regeringsrätten (1995-01-19, Björne, Berglöf, Werner, Lindstam, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller en förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Naturvårdsverkets beslut innebär att Peter L. vägrats ersättning enligt 17 § viltskadeförordningen för skadegörelse på gröda orsakad av vildsvin. Frågan om rätt till sådan ersättning rör inte förhållande som avses i 8 kap. 2 § regeringsformen, vilken bestämmelse avser föreskrifter om enskildas personliga ställning samt om deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes. Fråga uppkommer därefter om det ärende i vilket beslutet fattats rör förhållande som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen. Denna bestämmelse avser sådana föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller åliggande för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Till föreskrifter som avses i detta författningsrum räknas inte sådana föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som för de enskilda är av gynnande eller neutral karaktär (se prop. 1973:90 s. 210). Den aktuella bestämmelsen i viltskadeförordningen innefattar en för enskilda gynnande reglering. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att det ärende som avgjorts genom Naturvårdsverkets beslut inte heller rör något förhållande som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen. - Rättsprövning kan mot bakgrund av det anförda inte ske. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 1994-11-30, Grip)

*REGI

*INST