RÅ 1995 not 135

Ansökan av Sabrija M. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 135. Ansökan av Sabrija M. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog den 7 november 1991 en ansökan av Sabrija M. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att före viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 15 april 1993 avslog Utlänningsnämnden ett överklagande av Sabrija M. I samma beslut avslog nämnden en ansökan av hans hustru Menduhije Q. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade henne. Statens invandrarverk avslog därefter den 16 juni 1993 och den 10 februari 1995 ansökningar om uppehållstillstånd av makarnas barn Delul M. och Saranda M. samt avvisade dem. Verket avslog vidare den 23 juli 1993, den 2 september 1993 och den 10 februari 1995 förnyade ansökningar av familjen om uppehållstillstånd. - I Regeringsrätten ansökte familjen om resning i de av Statens invandrarverk den 10 februari 1995 avgjorda ärendena. De yrkade också att Regeringsrätten skulle förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. - Till stöd för ansökningen anfördes i huvudsak följande. Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden hade fattat beslut på felaktiga grunder eftersom Sabrija M. hade varit bosatt i Bosnien sedan juni 1987 och hade erhållit bosniskt pass och medborgarskap. Invandrarverket hade genom att ifrågasätta hans hemvist och medborgarskap aktivt medverkat till familjens ohälsa. Familjen skulle komma att splittras vid en avvisning då Sabrija M. skulle avvisas till Bosnien och hustrun till Kosovo. -Regeringsrätten (1995-04-05, Tottie, Sjöberg, von Bahr): Sökandena har inte visat att det föreligger omständigheter som bör föranleda resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1995-04-05, Perttu)

*REGI

*INST