RÅ 1995 not 139

Allmän rättshjälp i ärende ang. uppehållstillstånd m.m.

Not 139. Ansökan av Agim L. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 2 september 1993 att avslå en ansökan av Agim L. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 1 och 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. I beslut den 30 november 1994 avslog Utlänningsnämnden hans överklagande av verkets beslut. - Agim L. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. Vidare yrkade han rättshjälp genom offentligt biträde med biträdesförordnande för sitt ombud. Till stöd för resningsansökningen anförde han i huvudsak följande. Han var tidigare gift med Elena L. Äktenskapet upplöstes i september 1994. I mars 1994 flyttade han samman med Isabelle R., som han träffat i november 1992. De gifte sig i december 1994 och bodde numera i hustruns föräldrahem, där han blivit väl mottagen som svärson. De nya omständigheterna, dvs. sammanboendet och giftermålet med Isabelle R., utgjorde enligt rådande praxis sådant särskilt skäl för uppehållstillstånd som avsågs i 2 kap. 5 § utlänningslagen. -Regeringsrätten (1995-04-10, Brink, von Bahr, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Agim L. har inte anfört någon omständighet som utgör skäl för resning. Inte heller föreligger skäl att bevilja rättshjälp i resningsmålet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och rättshjälp. (fd III 1995-03-28, Hoffstedt)

*REGI

*INST