RÅ 1995 not 140

Bifall (uppehållstillstånd m.m., resning och frikännande dom i brottmål) / Uppehållstillstånd m.m., resning och frikännande dom i brottmål (bifall)

Not 140. Ansökan av Xhevat B. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog enligt beslut den 9 juli 1993 ansökningar från Xhevat B. samt hans hustru och barn om uppehållstillstånd m.m. och avvisade dem med stöd av 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Enligt beslut den 24 november 1994 avslog Utlänningsnämnden ett överklagande av familjen B. I sitt beslut anförde nämnden bl.a. att familjen i och för sig omfattades av förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden men att Xhevat B. enligt godkänt strafföreläggande och lagakraftvunnen dom gjort sig skyldig till olovlig körning dels den 1 februari 1993, dels vid tre tillfällen i augusti och september 1993. Enligt nämnden förelåg på grund härav särskilda skäl att inte bevilja uppehållstillstånd enligt förordningen. Det förelåg enligt nämnden inte heller i övrigt skäl att bevilja familjen B. uppehållstillstånd. - I beslut den 29 december 1994 och den 14 mars 1995 avslog Utlänningsnämnden nya ansökningar om uppehållstillstånd från familjen B. - I Regeringsrätten ansökte Xhevat B. om resning i det av Utlänningsnämnden den 24 november 1994 avgjorda ärendet. Han yrkade också inhibition. - Till stöd för ansökningen anförde Xhevat B. bl.a. att Hovrätten för Övre Norrland genom beslut den 6 februari 1995 beviljat resning och dels undanröjt straffföreläggandet avseende den olovliga körningen den 1 februari 1993, dels med ändring av tingsrättens dom ogillat åtalet avseende olovlig körning i augusti och september 1993. -Regeringsrätten (1995-04-10, Brink, von Bahr, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till att Hovrätten för Övre Norrland undanröjt strafföreläggandet och ogillat åtalet för olovlig körning synes brottslig verksamhet inte utgöra någon grund för att inte bevilja uppehållstillstånd med stöd av förordningen om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden. Med hänsyn till detta och omständigheterna i övrigt bör resning beviljas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i det av Utlänningsnämnden den 24 november 1994 avgjorda ärendet och visar detta åter till nämnden för ny prövning. - Regeringsrätten förordnar att vidare verkställighet av den beslutade avvisningen inte får företas i avvaktan på att Utlänningsnämnden avgjort ärendet. (fd III 1995-03-28, Hoffstedt)

*REGI

*INST