RÅ 1995 not 148

Ansökan av Mohammad T. R. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m

Not 148. Ansökan av Mohammad T. R. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 9 mars 1994 att avslå en ansökan av Mohammad T. R. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 3 mars 1995 avslog Utlänningsnämnden hans överklagande av verkets beslut. - Mohammad T. R. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick företas. - Till stöd för ansökningen anförde han bl.a. följande. Under handläggningen vid Statens invandrarverk förekom vissa formella brister som att han inte fick del av handlingar i akten inför en utredning hos verket. Trots att nämnden i sitt beslut ifrågasatt hans trovärdighet beviljades inte någon muntlig handläggning. Den numera såsom svensk lag gällande Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna ökade i väsentliga avseenden kraven på bl.a. muntlighet i handläggningen. -Regeringsrätten (1995-04-11, Brink, Wadell, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av resningsförfarandets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för resning inte kan anses föreligga med mindre det i resningsmålet antingen framkommer omständigheter som ändrar totalbilden i sådan omfattning att en omprövning av ärendet måste anses motiverad eller det eljest finns anledning att anta att den prövande myndigheten vid sin bedömning gått klart utöver vad som med hänsyn till omständigheterna framstår som rimligt. - Regeringsrätten finner att det i sak inte har framkommit några avgörande nya omständigheter i resningsmålet. Inte heller har framkommit någon sådan brist i handläggningen hos Invandrarverket eller Utlänningsnämnden som i enlighet med det ovan anförda utgör skäl för resning. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1995-04-05, Grip)

*REGI

*INST