RÅ 1995 not 149

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 149. Ansökan av Bassam J. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 25 november 1991 att avslå en ansökan av Bassam J. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 1 och 2 utlänningslagen (1989:529). Vidare förbjöds han att återvända till Sverige före viss tid utan tillstånd av Invandrarverket. I beslut den 26 november 1992 avslog Utlänningsnämnden Bassam J:s överklagande. Nämnden fann därvid att han inte åberopat några skäl som grundade rätt till asyl. Inte heller förelåg enligt nämnden humanitära eller andra skäl att låta Bassam J. stanna i Sverige. - I beslut den 25 oktober 1994 avslog Utlänningsnämnden en ny ansökan av Bassam J. om uppehållstillstånd. - Bassam J. ansökte om resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. Han yrkade även att vidare verkställighetsåtgärder skulle inhiberas och att allmän rättshjälp skulle beviljas honom. - Till stöd för resningsansökningen anförde han i huvudsak följande. Utlänningsnämnden hade genom sina skäl uppenbart visat att den inte nedlagt erforderlig omsorg i sin bedömning och inte heller utgått från de individuella skäl som Bassam J. framfört utan i stället gjort en allmän, mycket ytlig bedömning. Utlänningsnämnden hade ej heller beaktat att Bassam J. på grund av den långa tid han vistats i Sverige varit berättigad till uppehållstillstånd här i landet. Nämndens beslut hade även andra rättsliga brister. -Regeringsrätten (1995-04-12, Brink, Wadell, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I målet har inte framkommit sådana omständigheter som kan föranleda resning. Skäl att bevilja allmän rättshjälp kan inte anses föreligga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning och allmän rättshjälp. (fd III 1995-03-08, Hedin)

*REGI

*INST