RÅ 1995 not 150

Offentligt biträde i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 150. Ansökan av Mikhail P. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 1 juni 1993 att avslå en ansökan av Mikhail P. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (1989:529). Vidare förbjöds han att återvända till Sverige före viss tid utan tillstånd av Invandrarverket. I beslut den 9 november 1994 avslog Utlänningsnämnden Mikhail P:s överklagande. - Mikhail P. ansökte om resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. Han yrkade att vidare verkställighetsåtgärder skulle inhiberas och att han skulle erhålla offentligt biträde. Han gjorde bl.a. gällande att utlänningsnämndens beslut byggde på en rättstillämpning som uppenbart stred mot lag genom att nämnden åsidosatt sin utredningsskyldighet enligt 8 § förvaltningsprocesslagen samt att nämnden underlåtit att beakta riksdagens intentioner om en human flyktingpolitik. -Regeringsrätten (1995-04-12, Brink, Wadell, von Bahr): Regeringsrätten finner att Mikhail P. inte visat att det föreligger skäl som föranleder resning. - Förutsättning för förordnande av offentligt biträde föreligger inte. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning och om förordnande av offentligt biträde. (fd III 1995-03-08, Hedin)

*REGI

*INST