RÅ 1995 not 155

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 155. Ansökan av Serkan A. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 25 april 1991 att avslå en ansökan av Serkan A. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 1 och 2 utlänningslagen (1989:529) med förbud att före den 1 maj 1993 återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 19 oktober 1992 avslog Utlänningsnämnden Serkan A:s överklagande. Nämnden anförde därvid i huvudsak följande. Han omfattades i och för sig av förordningen (1991:1999) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden. Av utredningen hade emellertid framkommit att Serkan A., när han ansökte om asyl, saknade de pass- och resehandlingar han uppgivit sig ha använt under resan till Sverige. Serkan A. hade för att styrka sin identitet ingivit betyg från fokskola samt ett personbevis. Enligt nämndens praxis var handlingar av detta slag inte tillräckliga för att styrka en utlännings identitet. Serkan A. hade därför inte på ett godtagbart sätt visat sin identitet. Med hänsyn till att Serkan A. avhänt sig den passhandling han uppgivit sig ha använt på resan till Sverige fann nämnden att hans identitet genom hans egna åtgärder framstod som osäker. Nämnden ansåg därför att särskilda skäl fick anses föreligga för att inte bevilja uppehållstillstånd enligt förordningen. - Invandrarverket avslog i beslut den 2 november och den 10 december 1992 nya ansökningar om uppehållstillstånd. Till stöd för den senare ansökningen ingav Serkan A. en identitetshandling med foto. Genom beslut den 5 september 1994 avslog Utlänningsnämnden en förnyad ansökan om uppehållstillstånd. - Serkan A. yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden den 19 oktober 1992 avgjorda ärendet och förordna att vidare verkställighetsåtgärder inte fick vidtas. Han yrkade också att allmän rättshjälp skulle beviljas honom i resningsmålet. - Till stöd för ansökningen om resning anförde han i huvudsak följande. Han kunde numera styrka sin identitet genom den åberopade identitetshandlingen, vilken uppfyllde kraven på ett godtagbart hemlandspass. Handlingen var en ny och i sammanhanget väsentlig omständighet för prövningen av huruvida särskilda skäl förelåg mot att bevilja honom uppehållstillstånd. -Regeringsrätten (1995-04-20, Palm, Bouvin, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Serkan A. har inte visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl för att pröva frågan om uppehållstillstånd på nytt. Därför finns det inte skäl att bevilja resning. - Skäl för allmän rättshjälp föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och rättshjälp. (fd I 1995-03-28, Lenberg Karlsson)

*REGI

*INST