RÅ 1995 not 156

Allmän rättshjälp i resningsärende ang. uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 156. Ansökan av Raquel Mirian V. C. m.fl. om resning i ärende ang. uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade den 20 augusti 1993 att avslå ansökningar av Raquel Mirian V. C., hennes barn Dennys Limber P. V. och Antonella Massiel C. V. samt hennes man Gino Eduardo C. B. om uppehållstillstånd m.m. De avvisades enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut den 26 januari 1995 avslog Utlänningsnämnden deras överklagande av verkets beslut. I samma beslut avslog nämnden en ansökan av Patrick C. V., född i september 1993, om uppehållstillstånd. Eftersom Gino Eduardo C. B. enligt dom av Handens tingsrätt dömts för misshandel och olaga hot till fängelse två månader fann nämnden att särskilda skäl talade mot att bevilja familjen uppehållstillstånd enligt förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden. - Raquel Mirian V. C. och hennes tre barn yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet samt förordna att åtgärder för verkställighet inte fick vidtas. De yrkade även allmän rättshjälp i resningsmålet. - Till stöd för ansökningen om resning anförde Raquel Mirian V. G. och barnen bl.a. följande. Utlänningsnämnden hade ansett att sökandena inte omfattades av förordningen om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden på grund av att de tillhörde en familj. Enligt artikel 4 protokoll nr 4 till den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna var kollektiv utvisning av utlänningar förbjuden. Det stred mot nämnda protokoll att sökandena utvisades på grund av att de tillhörde ett kollektiv. -Regeringsrätten (1995-04-21, Palm, Bouvin, Lavin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Raquel Mirian V. C. och hennes tre barns ansökningar om uppehållstillstånd m.m. har i fallet underkastats en individuell prövning enligt tillämpliga författningsregler. Utlänningsnämndens beslut innebär därför inte någon kränkning av det förbud mot kollektiv utvisning av utlänningar som finns i artikel 4 protokoll nr 4 till den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. - Sökandena har inte heller i övrigt visat att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva frågan om uppehållstillstånd på nytt. Därför finns det inte skäl att bevilja resning. - Skäl för allmän rättshjälp föreligger inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna. (fd I 1995-03-28, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST